Schrif­te­lijke vragen Vaessen over Vraag­tekens bij natuur­com­pen­sa­tie­maat­re­gelen Ravelijn


Indiendatum: 21 jul. 2022

Geacht college,

In 2019 is gestart met de bouw van twaalf villa’s in de Ravelijn, op de plek van het voormalige voetbalterrein en landbouwgrond. Hierbij werd natuur en een aantal beschermde diersoorten aangetast. Om de bouw alsnog mogelijk te maken, is er een ontheffing[1] verleend en is er een natuurcompensatieplan opgesteld. Deze compensatie is gekoppeld aan het activiteitenplan ‘Bouwplan Ravelijn’,[2] om het leefgebied van deze soorten kwalitatiever te maken. De voortgang en afhandeling van deze compensatiemaatregelen leiden bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

  • Op basis van de ontheffing[3] het activiteitenplan[4] zou voor de vroedmeesterpad en de alpenwatersalamander een grote permanente poel aangelegd worden bij de Ravelijn. Deze moet een nieuwe voortplantingshabitat voor beide soorten opleveren. Uit waarneming van ooggetuigen blijkt echter dat de poel sinds begin mei jl. droogstaat. Dit in tegenstelling tot een soortgelijke poel vlakbij de Hoge Fronten. Vindt uw college dat dit droogstaan getuigt van een ‘grote permanente poel’, zoals de voorschriften stellen? Zo ja, waarom en denkt uw college dat dit een toets van een handhavingsverzoek bij het college van gedeputeerde staten zou doorstaan? Zo nee, waarom niet en wat gaat uw college doen om de poel alsnog conform de voorschriften te krijgen?
  • Deze poel zou bovendien conform zowel de ontheffing[5] als het activiteitenplan[6] in 3 delen worden opgedeeld. Dit omdat deze soorten van lauw water houden. In werkelijkheid is het één grote poel, zonder walletjes daartussen. Vindt uw college deze aanleg conform de ontheffing en het activiteitenplan is? Zo ja, waarom en denkt uw college dat dit een toets van een handhavingsverzoek bij het college van gedeputeerde staten zou doorstaan? Zo nee, waarom niet en wat gaat uw college doen om de poel alsnog conform de voorschriften te krijgen?
  • Conform het activiteitenplan zouden 6 à 8 kleinere poelen aangelegd moeten worden voor de vroedmeesterpad.[7] In werkelijkheid zijn er slechts 2 kleine poelen gegraven. Vindt uw college deze aanleg conform het activiteitenplan is? Zo ja, waarom en denkt uw college dat dit een toets van een handhavingsverzoek bij het college van gedeputeerde staten zou doorstaan? Zo nee, waarom niet en wat gaat uw college doen om de poelen alsnog conform het activiteitenplan te krijgen?
  • Voor de vroedmeesterpad zouden tevens schuilplaatsen uit stenige materialen aangelegd worden.[8] Deze zijn echter niet tot stand gekomen. Vindt uw college het uitblijven van schuilplaatsen conform de ontheffing en het activiteitenplan is? Zo ja, waarom en denkt uw college dat dit een toets van een handhavingsverzoek bij het college van gedeputeerde staten zou doorstaan? Zo nee, waarom niet en wat gaat uw college doen om alsnog conform de voorschriften te handelen?
  • Voor de muurhagedis moet een grote puinril aangelegd worden.[9] Deze is wél aangelegd, maar aan één zijde is een grondwalletje aangebracht. Doordat dit aan de verkeerde zijde gedaan is, is er nauwelijks zoninval voor de zon minnende muurhagedis. Wil uw college het grondwalletje alsnog zo doen aanbrengen zodat het wel geschikt is voor zonnende muurhagedissen? Zo ja, waarom, op welke termijn en wordt dit begeleid door een ecologisch deskundige met kennis van reptielen? Zo nee, waarom niet en vindt uw college dat hiermee conform de voorschriften gehandeld is?
  • De genoemde maatregelen zijn gericht op de gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten. Daardoor moet het leefgebied kwalitatiever en uitgebreid worden. Bovendien kunnen de populaties zo versterkt worden.[10] De voortplantingsperiode van genoemde soorten valt in het komende voorjaar. Het is daarom zaak voortvarend aan de slag te gaan met de compensatiemaatregelen. Gelet op de gunstige staat van instandhouding van genoemde soorten: wil uw college voortvarend aan de slag gaan met het realiseren van alle maatregelen vóór december 2022? Zo ja, op welke termijn denkt uw college de maatregelen getroffen te hebben? Zo nee, waarom niet, hoe verhoudt dit zich tot de voorschriften, de gunstige staat van instandhouding en vindt uw college dat dit uitblijven conform de Wet natuurbescherming is?
  • De werkzaamheden dienen te geschieden onder toeziend oog van een ecologisch deskundige.[11] Zijn de werkzaamheden betreffende de natuurcompensatie begeleid door een ecologisch bureau? Zo ja, door wie en waarom zijn daarbij niet alle maatregelen opgevolgd? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de voorschriften?
  • Conform de ontheffing wordt de nieuw aangelegde voortplantingshabitat 3 jaar gemonitord.[12] De bevindingen dienen elk jaar vóór 1 december ingezonden te worden aan de provincie Limburg met de bevindingen van elk jaar. Is aan deze ontheffingsvoorwaarde voldaan, is daarbij vermeld dat de grote poel droogstond en niet in 3 gelijke delen gesplitst is? Zo ja, wat was daarop de reactie van het college van gedeputeerde staten en hoe kan het dat de maatregelen nog steeds niet conform de voorschriften is geschied? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de voorschriften?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend,

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

[1] Provinciaal blad van Limburg 2020, nr. 1651.

[2] Activiteitenplan ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming Bouwplan Ravelijn, NL MA-703.004, 17 september 2019.

[3] Besluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg, 2020/10694, p. 4, 12 en 13.

[4] Activiteitenplan ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming Bouwplan Ravelijn, NL MA-703.004, bijlage 1.

[5] Besluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg, 2020/10694, p. 4.

[6] Activiteitenplan ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming Bouwplan Ravelijn, NL MA-703.004, bijlage 1.

[7] Ibidem.

[8] Besluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg, 2020/10694, p. 4, 13.

[9] Besluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg, 2020/10694, p. 4, 12 en 13.

[10] Besluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg, 2020/10694, p. 13.

[11] Besluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg, 2020/10694, p. 3.

[12] Besluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg, 2020/10694, p. 5.

Indiendatum: 21 jul. 2022
Antwoorddatum: 1 sep. 2022

Vraag 1) Op basis van de ontheffing het activiteitenplan zou voor de vroedmeesterpad en de alpenwatersalamander een grote permanente poel aangelegd worden bij de Ravelijn. Deze moet een nieuwe voortplantingshabitat voor beide soorten opleveren. Uit waarneming van ooggetuigen blijkt echter dat de poel sinds begin mei jl. droogstaat. Dit in tegenstelling tot een soortgelijke poel vlakbij de Hoge Fronten. Vindt uw college dat dit droogstaan getuigt van een ‘grote permanente poel’, zoals de voorschriften stellen? Zo ja, waarom en denkt uw college dat dit een toets van een handhavingsverzoek bij het college van gedeputeerde staten zou doorstaan? Zo nee, waarom niet en wat gaat uw college doen om de poel alsnog conform de voorschriften te krijgen?

Tijdens de voorbereidingsfase van het project is een zeer klein aantal (zwervende) dieren gevonden. Dit waren onder andere de alpensalamander, de vroedmeesterpad en de muurhagedis. Vermoedelijk waren dit zwervende dieren, aangezien het plangebied op dat moment maar marginaal geschikt was voor deze soorten. Als gevolg hiervan is het ontwerp wel aangepast. Van oorspronkelijk een watergreppel naar een aantal poelen, waaronder één grote poel. Dat in droge jaren poelen periodiek droog staan is juist wenselijk om te voorkomen dat vissen zich anders zouden kunnen vestigen in de poel en de bovengenoemde soorten opeten.

Zoals aangegeven in de inleiding is het aan de Provincie Limburg om te beoordelen of de compenserende maatregelen door de ontwikkelaar conform de voorschriften zijn uitgevoerd.

Vraag 2) Deze poel zou bovendien conform zowel de ontheffing als het activiteitenplan in 3 delen worden opgedeeld. Dit omdat deze soorten van lauw water houden. In werkelijkheid is het één grote poel, zonder walletjes daartussen. Vindt uw college deze aanleg conform de ontheffing en het activiteitenplan is? Zo ja, waarom en denkt uw college dat dit een toets van een handhavingsverzoek bij het college van gedeputeerde staten zou doorstaan? Zo nee, waarom niet en wat gaat uw college doen om de poel alsnog conform de voorschriften te krijgen?

Aan de noordoostkant is er een grotere poel gemaakt die geschikt is voor de alpenwatersalamander. Deze heeft een lichte voorkeur voor begroeide poelen wat betreft zijn voortplantingswater. In het activiteitenplan staat aangegeven dat deze poel in drie gelijke delen zou worden gesplitst met grondwalletjes, zodat de poel ook voor de vroedmeesterpad een geschikte grootte zou krijgen. Westelijk van deze grotere poel is er een aantal ondiepere, kleinere poelen aangelegd. Deze worden geflankeerd door een aantal kuilen in de bodem (refererend aan karresporen) die geschikt zijn als voortplantingswateren voor soorten als de vroedmeesterpad.

Zoals aangegeven in de inleiding is het aan de Provincie Limburg om te beoordelen of de compenserende maatregelen door de ontwikkelaar conform de voorschriften zijn uitgevoerd.

Vraag 3) Conform het activiteitenplan zouden 6 à 8 kleinere poelen aangelegd moeten worden voor de vroedmeesterpad. In werkelijkheid zijn er slechts 2 kleine poelen gegraven. Vindt uw college deze aanleg conform het activiteitenplan is? Zo ja, waarom en denkt uw college dat dit een toets van een handhavingsverzoek bij het college van gedeputeerde staten zou doorstaan? Zo nee, waarom niet en wat gaat uw college doen om de poelen alsnog conform het activiteitenplan te krijgen?

Zie ook het antwoord op vraag 2. Er zijn één grote poel en drie ondiepe poelen aangelegd geflankeerd door een aantal kuilen in het gebied die geschikt zijn als voortplantingswateren voor de Vroedmeesterpad.

Zoals in de inleiding aangegeven, is uw vraag over een toets van een handhavingsverzoek, een vraag voor de Provincie Limburg.

Vraag 4) Voor de vroedmeesterpad zouden tevens schuilplaatsen uit stenige materialen aangelegd worden. Deze zijn echter niet tot stand gekomen. Vindt uw college het uitblijven van schuilplaatsen conform de ontheffing en het activiteitenplan is? Zo ja, waarom en denkt uw college dat dit een toets van een handhavingsverzoek bij het college van gedeputeerde staten zou doorstaan? Zo nee, waarom niet en wat gaat uw college doen om alsnog conform de voorschriften te handelen?
Het lijkt erop dat deze schuilplaatsen niet zijn aangelegd. Of de uitgevoerde compenserende maatregelen een toets bij het college van Gedeputeerde Staten zou doorstaan is niet aan ons om te beoordelen. In het geval de compenserende maatregelen als onvoldoende worden beoordeeld, is het niet aan ons de maatregelen alsnog conform de voorschriften uit te voeren.

Vraag 5) Voor de muurhagedis moet een grote puinril aangelegd worden. Deze is wél aangelegd, maar aan één zijde is een grondwalletje aangebracht. Doordat dit aan de verkeerde zijde gedaan is, is er nauwelijks zoninval voor de zonminnende muurhagedis. Wil uw college het grondwalletje alsnog zo doen aanbrengen zodat het wel geschikt is voor zonnende muurhagedissen? Zo ja, waarom, op welke termijn en wordt dit begeleid door een ecologisch deskundige met kennis van reptielen? Zo nee, waarom niet en vindt uw college dat hiermee conform de voorschriften gehandeld is?

In Maastricht kennen we een groot aantal verschillende uitvoeringen van puinrillen voor de muurhagedis. Sommige zonder grondlichaam, sommige van bovenaf gevuld met grond, sommige niet in de vorm van een schanskorf, maar los gestort. De variant, die bij de Ravelijn is aangelegd, kan tijdens de ochtenduren voldoende opwarmen en is bovendien aan de bovenkant vrij van bedekking door grond.

Vraag 6) De genoemde maatregelen zijn gericht op de gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten. Daardoor moet het leefgebied kwalitatiever en uitgebreid worden. Bovendien kunnen de populaties zo versterkt worden. De voortplantingsperiode van genoemde soorten valt in het komende voorjaar. Het is daarom zaak voortvarend aan de slag te gaan met de compensatiemaatregelen. Gelet op de gunstige staat van instandhouding van genoemde soorten: wil uw college voortvarend aan de slag gaan met het realiseren van alle maatregelen vóór december 2022? Zo ja, op welke termijn denkt uw college de maatregelen getroffen te hebben? Zo nee, waarom niet, hoe verhoudt dit zich tot de voorschriften, de gunstige staat van instandhouding en vindt uw college dat dit uitblijven conform de Wet natuurbescherming is?

Het college is verheugd dat de ontwikkelaar een kleine uitbreiding van de Hoge Fronten heeft gerealiseerd in de vorm van dit gebied. De Hoge Fronten is ecologisch enorm waardevol en dit soort uitbreidingen zijn wenselijk. We werken in de toekomst dan ook verder aan het optimaliseren van dit gebied voor een scala aan zeldzame soorten, waaronder de muurhagedis, de vroedmeesterpad en de alpenwatersalamander.

De Provincie Limburg, als bevoegd gezag ten aanzien van de uitvoering van de wet Natuurbescherming, heeft een ontheffing verleend aan MVJ Ontwikkelingen op basis van een ingediend plan. De compensatiemaatregelen waren onderdeel van de werkzaamheden die MVJ Ontwikkelingen heeft uitgevoerd. Of het bevoegd gezag eventueel oordeelt dat de maatregelen niet voldoende zijn uitgevoerd, is niet aan ons om te beoordelen.

Vraag 7) De werkzaamheden dienen te geschieden onder toeziend oog van een ecologisch deskundige. Zijn de werkzaamheden betreffende de natuurcompensatie begeleid door een ecologisch bureau? Zo ja, door wie en waarom zijn daarbij niet alle maatregelen opgevolgd? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de voorschriften?

Welke ecoloog de begeleiding van de werkzaamheden heeft uitgevoerd, weten wij niet. Of de uitgevoerde compenserende maatregelen conform ontheffing zijn uitgevoerd, is niet aan ons om te beoordelen.

Vraag 8) Conform de ontheffing wordt de nieuw aangelegde voortplantingshabitat 3 jaar gemonitord. De bevindingen dienen elk jaar vóór 1 december ingezonden te worden aan de provincie Limburg met de bevindingen van elk jaar. Is aan deze ontheffingsvoorwaarde voldaan, is daarbij vermeld dat de grote poel droogstond en niet in 3 gelijke delen gesplitst is? Zo ja, wat was daarop de reactie van het college van gedeputeerde staten en hoe kan het dat de maatregelen nog steeds niet conform de voorschriften is geschied? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de voorschriften?

Provincie Limburg, als bevoegd gezag ten aanzien van de uitvoering van de wet Natuurbescherming, heeft een ontheffing verleend aan MVJ Ontwikkelingen op basis van een ingediend plan. De handhaving en het toezicht op de uitvoering is daarbij in handen van de provincie Limburg.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Hubert Mackus
Wethouder Economie, Sport, Water, Natuur en Landschap

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vaessen over Razendsnel wegmaaien grasland Jekerpark

Lees verder

Schriftelijke vragen Vaessen over Lugubere vondst schapenkoppen milieuperron Dousbergerweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer