Schrif­te­lijke vragen Vaessen over Razendsnel wegmaaien grasland Jekerpark


Indiendatum: 21 jun. 2022

Geacht college,

In de ochtend van 11 juni jl. is het grasland in het Jekerpark, ter hoogte van de Wijngaardstraat, razendsnel weggemaaid. Er is hierbij niet gekozen voor sinusbeheer. Dit houdt in dat er gemaaid wordt in etappes. Zulk beheer komt de biodiversiteit voor vlinders, bijen, vogels zoogdieren en amfibieën ten goede. Alleen rond een aantal bomen stond nog overstaand gewas.[1] Deze gang van zaken leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

  • Waarom is het grasland in het Jekerpark niet in etappes gemaaid? Is er een verschil met voorgaande jaren? Zo ja, waarom?
  • Wordt er in het vervolg en elders in Maastricht wél conform sinusbeheer en gedragscodes gemaaid? Zo ja, op welke termijn en betreft het maaien in het Jekerpark dan een fout? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt zich dit tot het maai-me-niet-beleid van de gemeente Maastricht?
  • Door deze maaiwerkzaamheden lijkt het er niet op dat de ‘Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten’ is opgevolgd.[2] Wordt het maaibeleid van de gemeente Maastricht conform deze gedragscode verricht? Zo ja, hoe kan uw college dan het maaien van het grasland in het Jekerpark verklaren? Zo nee, waarom niet, wil uw college hier invulling aangeven en hoe verhoudt dit zich tot het inzetten op biodiversiteit[3] zoals in het coalitieakkoord staat?
  • Op het grasland groeide veel knoopkruid, dat uiterst waardevol is als voedselbron voor insecten. Het is een overblijvende plant waar heel veel soorten wilde bijen en vlinders van profiteren. Nadat het grasland weggemaaid is, bleven talloze bijen nog urenlang zoeken naar voedsel.[4] Maastricht is sinds 2019 een bijvriendelijke gemeente, die een bijvriendelijk bermbeheer moet hebben. Is uw college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat het vliegensvlug maaien van veel knoopkruid haaks staat op de uitgangspunten van een bijvriendelijke gemeente? Zo ja, waarom en hoe gaat uw college in het vervolg rekening houden met voedselrijke gebieden voor insecten? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe is de kwaliteitsborging van het maaibeleid in deze geregeld door het college? Kan de uitvoerder aantonen dat hij het kwaliteitssysteem heeft gevolgd aangaande deze opdracht?
  • Heeft de betreffende uitvoerder een keurmerk voor maaibeheer zoals Kleurkeur? Zo ja, waarom is dan alles vliegensvlug weggemaaid? Zo nee, wil het college keurmerken zoals Kleurkeur als uitgangspunt van het maaibeleid maken?

Op maandag 20 juni jl. is het grasland aan de Drabbelstraat/Meesenbroekweg gemaaid. Hier groeit veel rode klaver, die als waardplant dient voor de zeer zeldzame vlindersoort het klaverblauwtje. Deze soort is in Nederland ernstig bedreigd, staat daarom op de Rode Lijst Dagvlinders[5]. Hierdoor geldt er een wettelijke zorgplicht.[6] Schadelijke handelingen moeten daardoor zoveel mogelijk achterwege gelaten worden, of zoveel mogelijk voorkomen worden.

  • In 2022 is het klaverblauwtje veel op deze plek gesignaleerd. Voor met uitroeiing bedreigde soorten moeten maatregelen getroffen worden voor behoud of herstel van een gunstige staat van instandhouding.[7] Aan de Meesenbroekweg is deels in stroken gemaaid.[8] Zijn er verdere maatregelen getroffen om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor het klaverblauwtje, zoals het verrichten van een quick-scan, het afzetten van bijzondere flora met linten en van binnen naar buiten maaien? Zo ja, dewelke en waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de wettelijke zorgplicht voor het klaverblauwtje?
  • Vindt uw college dat in casu conform de wettelijke zorgplicht voor het klaverblauwtje is gehandeld? Zo ja, waarom en waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet, wat is hiervan het gevolg voor uw college en vreest uw college een bestuurlijke sanctie van de provincie Limburg?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijnen.

Hoogachtend,

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

[1] Zie beeldmateriaal in bijlage.

[2]https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/08/Gedragscode%20SW%20EIndconcept%2020200709%20v1.0.pdf.

[3] Coalitieakkoord 2022-2026, Maastricht, stad van verbondenheid, p. 18.

[4] Zie beeldmateriaal in bijlage.

[5] Staatscourant nr. 12182, 28 februari 2019.

[6] Artt. 1.12 lid 1 sub c jo. art. 1.5 lid 4 Wet natuurbescherming.

[7] Ibidem.

[8] Zie beeldmateriaal in bijlage.

Indiendatum: 21 jun. 2022
Antwoorddatum: 11 jul. 2022

Geachte heer Vaessen,

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft inzake het “razendsnel wegmaaien grasland Jekerpark”.

Vraag 1) Waarom is het grasland in het Jekerpark niet in etappes gemaaid? Is er een verschil met voorgaande jaren? Zo ja, waarom?

Het grasland wordt normaal gesproken op een ecologische manier gemaaid door het CNME; dit waardevolle grasland is al jaren in beheer bij hen. Enkel de randen van dit grasland wordt normaliter door een reguliere aannemer gemaaid; echter de persoon die de maaier bediende heeft abusievelijk het hele terrein gemaaid.

Vraag 2) Wordt er in het vervolg en elders in Maastricht wél conform sinusbeheer en gedragscodes gemaaid? Zo ja, op welke termijn en betreft het maaien in het Jekerpark dan een fout? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt zich dit tot het maai-me-niet-beleid van de gemeente Maastricht?

Zie de beantwoording van vraag 1: het grasland is op verkeerde manier en te vroeg gemaaid. Binnen de gemeente wordt een aantal graslanden door CNME gemaaid en/of begraast. Door andere aannemers wordt een aantal graslanden als bloemrijk/kruidenrijk grasland gemaaid. Dit betekent dat het onderhoud gericht is op de ontwikkeling van een ecologisch waardevolle vegetatie. Een onderdeel daarvan is dat gedeelten van de graslanden blijven overstaan zoals bij sinusbeheer.

Vraag 3) Door deze maaiwerkzaamheden lijkt het er niet op dat de ‘Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten’ is opgevolgd. Wordt het maaibeleid van de gemeente Maastricht conform deze gedragscode verricht? Zo ja, hoe kan uw college dan het maaien van het grasland in het Jekerpark verklaren? Zo nee, waarom niet, wil uw college hier invulling aangeven en hoe verhoudt dit zich tot het inzetten op biodiversiteit zoals in het coalitieakkoord staat?

De overeenkomsten met uitvoerende partijen als aannemers en hoveniers worden aangegaan op basis van bestekken waarin de wet Natuurbescherming een rol in heeft. Bijzondere aandacht voor flora en fauna bij de uitvoering is daarbij aan de orde; de gedragscode ‘bestendig beheer’ wordt toegepast.

Vraag 4) Op het grasland groeide veel knoopkruid, dat uiterst waardevol is als voedselbron voor insecten. Het is een overblijvende plant waar heel veel soorten wilde bijen en vlinders van profiteren. Nadat het grasland weggemaaid is, bleven talloze bijen nog urenlang zoeken naar voedsel. Maastricht is sinds 2019 een bijvriendelijke gemeente, die een bijvriendelijk bermbeheer moet hebben. Is uw college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat het vliegensvlug maaien van veel knoopkruid haaks staat op de uitgangspunten van een bijvriendelijke gemeente? Zo ja, waarom en hoe gaat uw college in het vervolg rekening houden met voedselrijke gebieden voor insecten? Zo nee, waarom niet?

Het college onderschrijft dat knoopkruid een waardevolle soort is in graslanden en dat insecten belangrijk zijn voor de stad en daarmee de samenhangende waard- en voedselplanten. Fouten bij de uitvoering van een dergelijk groot areaal graslanden en bermen komen helaas voor en we proberen dit soort onfortuinlijke fouten zoveel mogelijk te voorkomen.

Vraag 5) Hoe is de kwaliteitsborging van het maaibeleid in deze geregeld door het college? Kan de uitvoerder aantonen dat hij het kwaliteitssysteem heeft gevolgd aangaande deze opdracht?

Uitvoerende partijen als aannemers en hoveniers hebben hun eigen kwaliteitssystemen. Daarnaast oefent stadsbeheer toezicht uit op de werken.

Vraag 6) Heeft de betreffende uitvoerder een keurmerk voor maaibeheer zoals Kleurkeur? Zo ja, waarom is dan alles vliegensvlug weggemaaid? Zo nee, wil het college keurmerken zoals Kleurkeur als uitgangspunt van het maaibeleid maken?

Zoals eerder aangegeven heeft een andere aannemer dit grasland abusievelijk gemaaid.

Vraag 7) In 2022 is het klaverblauwtje veel op deze plek gesignaleerd. Voor met uitroeiing bedreigde soorten moeten maatregelen getroffen worden voor behoud of herstel van een gunstige staat van instandhouding. Aan de Meesenbroekweg is deels in stroken gemaaid. Zijn er verdere maatregelen getroffen om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor het klaverblauwtje, zoals het verrichten van een quick-scan, het afzetten van bijzondere flora met linten en van binnen naar buiten maaien? Zo ja, dewelke en waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de wettelijke zorgplicht voor het klaverblauwtje?

Veel graslanden in Jekerdalpark worden door het CNME, een aan de gemeente gelieerde natuur- en milieuorganisatie gemaaid. Zij kennen deze graslanden en bekijken vooraf welke maairegime benodigd is, enerzijds in relatie tot voorkomende fauna (dagvlinders), anderzijds vanuit vegetatief oogpunt. Deze vorm van beheer gaat verder dan de gedragscode; het beheer is gericht op verbetering van de vegetatie en de fauna.

In dit geval is gekozen tijdens de 1e maaibeurt (mei/juni) slechts de stukken te maaien langs de paden.

Vraag 8) Vindt uw college dat in casu conform de wettelijke zorgplicht voor het klaverblauwtje is gehandeld? Zo ja, waarom en waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet, wat is hiervan het gevolg voor uw college en vreest uw college een bestuurlijke sanctie van de provincie Limburg?

Ja.
Het Klaverblauwtje is vanuit onderhoudsperspectief een lastige soort, aangezien de volwassen vlinder de bloemen van de klaversoorten nodig heeft, terwijl de jonge rupsen vooral bloemen en zaden eten tot aan de overwintering. Voor de soort is het bevorderlijk zoveel mogelijk vegetatie de winter in te laten gaan.

Dit staat op gespannen voet met de instandhouding van de vegetatie; aangezien maaien nodig is om de graslandvegetaties in een bepaald stadium te houden door verrijking, vergrassing en successie te voorkomen. Tijdens de 2e maaibeurt (najaar) worden enkel stukken gemaaid waar de vegetatie minder van kwaliteit is en waar minder Rode Klaver in voor komt. Een groot gedeelte gaat dus ongemaaid de winter in.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

John Aarts
Wethouder Mobiliteit, Stadsbeheer, Duurzaamheid en Hospitality

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vaessen cs over Energiecompensatie voor studenten

Lees verder

Schriftelijke vragen Vaessen over Vraagtekens bij natuurcompensatiemaatregelen Ravelijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer