Schrif­te­lijke vragen Vaessen over Lugubere vondst scha­pen­koppen mili­eu­perron Dous­ber­gerweg


Indiendatum: 6 sep. 2022

Geacht college,

Op 5 september jl. werden twee gedumpte schapenkoppen gevonden op het milieuperron aan de Dousbergerweg.[1] Daarnaast bevatten vijf andere vuilniszakken dierlijke resten. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

  • De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde,[2] waaronder ook overtredingen van de APV kunnen vallen. De burgemeester is bevoegd om deze gedragingen als overtredingen van de openbare orde als zodanig te kwalificeren.[3] Ziet u als hoeder van de openbare orde en veiligheid[4] het dumpen van twee schapenkoppen en slachtafval bij een milieuperron als zodanig? Zo ja, waarom en wat is daarvan voor u het gevolg? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot wettelijke bepalingen hieromtrent?
  • De dieren zijn waarschijnlijk door een particulier gedood. Het is een misdrijf[5] om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Ziet de burgemeester in casu voldoende aanleiding om de politie een bevel te geven om de strafbaar gestelde feiten in de Wet dieren op te sporen?[6] Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  • Weet de burgemeester dan wel de onder uw gezag staande politie of de betreffende schapen blootgesteld zijn aan wettelijk verboden gedragingen zoals vermeld in de Wet dieren? Zo ja, dewelke? Zo nee, waarom niet en waar blijkt dat uit?
  • Alle schapen dienen te worden geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ter identificatie dragen schapen doorgaans oormerken. De schapenkoppen in casu lijken niet voorzien te zijn van oormerken. Kan u dit bevestigen, of zijn er wel sporen aangetroffen van verwijderde oormerken? Zo ja, kan de onder uw gezag staande politie bevestigen dat de schapen gestolen zijn, dat er hiervan aangifte gedaan is en wordt er strafrechtelijk onderzoek naar ingesteld[7]?
  • Dumpingen van slachtafval kunnen leiden tot ernstige verspreiding van ziektes en zoönosen. Voor dierziektes gelden strikte wettelijke voorschriften,[8] aangezien deze ook ernstige risico’s kunnen veroorzaken voor de mens. Een schaap zonder oormerk valt op. Wilt u daarom als hoeder van de veiligheid aandringen op verscherpt toezicht van de NVWA in weides of stallen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  • Intensivering van controles bij milieuperrons zouden kunnen helpen bij het opsporen van het dumpen van de schapenkoppen. Bovendien hadden dit mogelijk het dumpen van de schapenkoppen kunnen voorkomen. Is uw college het met de Partij voor de Dieren-fractie hieromtrent eens? Zo ja, waarom en wat wil uw college doen om dit soort dumpingen in het vervolg te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend,

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

[1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220905_95005933.

[2] Art. 172 lid 1 Gemeentewet.

[3] Kamerstukken II, 33 882, nr. 6, p. 14-15.

[4] Vgl. Art. 2.65 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Maastricht.

[5] Art. 8.11 lid 1 jo. art. 2.1 lid 1 jo. art. 8.12 lid 1 Wet dieren.

[6] Ex artt. 8.14 lid 1 jo. 8.11 Wet dieren.

[7] Art. 350 lid 2 Wetboek van Strafrecht.

[8] Art. 2.11 e.v. Wet dieren.

Indiendatum: 6 sep. 2022
Antwoorddatum: 21 okt. 2022

Geachte heer Vaessen,

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft.

Vraag 1) De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde, waaronder ook overtredingen van de APV kunnen vallen. De burgemeester is bevoegd om deze gedragingen als overtredingen van de openbare orde als zodanig te kwalificeren. Ziet u als hoeder van de openbare orde en veiligheid het dumpen van twee schapenkoppen en slachtafval bij een milieuperron als zodanig? Zo ja, waarom en wat is daarvan voor u het gevolg? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot wettelijke bepalingen hieromtrent?

Laat ik vooropstellen dat het dumpen van slachtafval en derhalve ook van schapenkoppen verwerpelijk is, en dat dit ook in strijd met de regels is. Dit geldt voor het slachten van dieren buiten de daarvoor bestemde slachthuizen en ook voor het dumpen op het milieupark zelf. Hoewel het voorval verwerpelijk is, ben ik niet van mening dat de openbare orde in het geding is door een dergelijke beperkte storting.

Vraag 2) De dieren zijn waarschijnlijk door een particulier gedood. Het is een misdrijf om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Ziet de burgemeester in casu voldoende aanleiding om de politie een bevel te geven om de strafbaar gestelde feiten in de Wet dieren op te sporen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

De burgemeester heeft niet het gezag over de politie als het gaat om de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat gezag ligt bij het Openbaar Ministerie.

Vraag 3) Weet de burgemeester dan wel de onder uw gezag staande politie of de betreffende schapen blootgesteld zijn aan wettelijk verboden gedragingen zoals vermeld in de Wet dieren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet en waar blijkt dat uit?

Zie antwoord 2.

Vraag 4) Alle schapen dienen te worden geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ter identificatie dragen schapen doorgaans oormerken. De schapenkoppen in casu lijken niet voorzien te zijn van oormerken. Kan u dit bevestigen, of zijn er wel sporen aangetroffen van verwijderde oormerken? Zo ja, kan de onder uw gezag staande politie bevestigen dat de schapen gestolen zijn, dat er hiervan aangifte gedaan is en wordt er strafrechtelijk onderzoek naar ingesteld?

Wij hebben van de politie vernomen dat niet duidelijk is of er oormerken verwijderd zijn, gelet op de toestand van de schaapskoppen. Voor het overige zie antwoord 2.

Vraag 5) Dumpingen van slachtafval kunnen leiden tot ernstige verspreiding van ziektes en zoönosen. Voor dierziektes gelden strikte wettelijke voorschriften, aangezien deze ook ernstige risico’s kunnen veroorzaken voor de mens. Een schaap zonder oormerk valt op. Wilt u daarom als hoeder van de veiligheid aandringen op verscherpt toezicht van de NVWA in weides of stallen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Op basis van een enkel incident zie ik geen aanleiding om de NVWA te vragen om verscherpt toezicht.

Vraag 6) Intensivering van controles bij milieuperrons zouden kunnen helpen bij het opsporen van het dumpen van de schapenkoppen. Bovendien hadden dit mogelijk het dumpen van de schapenkoppen kunnen voorkomen. Is uw college het met de Partij voor de Dieren-fractie hieromtrent eens? Zo ja, waarom en wat wil uw college doen om dit soort dumpingen in het vervolg te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Intensivering van controles op milieuperrons betekent niet per definitie dat dumping van schapenkoppen/afval kan worden voorkomen. Omdat er alleen opgetreden kan worden als er sprake is van heterdaad zou er dan continu een medeweker aanwezig moeten zijn. Dit vergt een bijzonder grote personeelsinzet afgezet tegen de uiteindelijke opbrengst daarvan. Een enkel incident is voor ons op dit moment dan ook geen aanleiding om de controles te intensiveren.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, de Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vaessen over Vraagtekens bij natuurcompensatiemaatregelen Ravelijn

Lees verder

Schriftelijke vragen Vaessen over het Maastrichtse afvalbeleid en controles op afvaldumping bij milieuperrons

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer