Schrif­te­lijke vragen Vaessen over het Maas­trichtse afval­beleid en controles op afval­dumping bij mili­eu­perrons


Indiendatum: 8 sep. 2022

Geacht college,

Afgelopen zomer is er een petitie gestart om het afvalbeleid in de gemeente Maastricht aan te passen.[1] De initiatiefnemers geven onder meer aan dat er een toename is van afvaldumping. Het mogelijke herzien van het afvalbeleid wordt dit najaar besproken in de gemeenteraad. Desalniettemin leidt dit bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

 • Kunt u aangeven hoeveel meldingen van afvaldumping bij milieuperrons er maandelijks bij de gemeente Maastricht binnenkomen? Is er daarbij de afgelopen tijd sprake van een stijgend aantal meldingen in Maastricht of bij bepaalde milieuperrons? Hoe verklaart de gemeente actuele aantallen en trends?
 • Op welke plaatsen zijn er de afgelopen tijd milieuperrons weggehaald en heeft dit geleid tot grotere druk op nabijgelegen milieuperrons?
 • Veel milieuperrons zijn onlangs aangepast, door het plaatsen van niet-transparante omheiningen en gebruiksonvriendelijke papierbakken met een zeer kleine opening. Deelt uw college de mening dat deze aanpassingen hebben geleid tot meer dumping of wanneer worden deze aanpassingen geëvalueerd?
 • Is uw college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat er meer controles op afvaldumping bij milieuperrons moeten komen? Wat zijn de criteria voor het inzetten van tijdelijk gemeentelijk cameratoezicht en hoe vaak heeft de gemeente cameratoezicht in het verleden ingezet om afvaldumping bij milieuperrons te voorkomen en op te sporen? Hoe worden daarbij de Europese en nationale privacyregels gewaarborgd door de gemeente?
 • Welke andere acties gaat het college ondernemen om afvaldumpingen in het vervolg te voorkomen?

Het huishoudelijk afval bij hoogbouw wordt in de afvalkalender van 2022 nog maar eens per twee weken opgehaald. Volgens de petitie “Pas het afvalbeleid aan” leidt dit tot meer overlast en co-existentieproblemen tussen mensen en dieren, zoals muizen en ratten.

 • Is het aantal meldingen van overlast door de genoemde dieren toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren waarin het afval bij hoogbouw nog wekelijks werd opgehaald? Zo ja, waar blijkt dat uit?
 • Kan uw college zich voorstellen dat het twee wekenlang binnen bewaren van huisvuil in een flat niet prettig is? Kan uw college zich inbeelden dat het verminderd ophalen van huisafval in combinatie met gebruiksonvriendelijke en smerige milieuperrons afvaldumping in de hand werkt? Zo ja, wat gaat uw college daaraan doen? Zo nee, waarom niet?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend,

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

[1] https://petities.nl/petitions/pas-het-afvalbeleid-van-maastricht-aan?locale=nl_gr.

Indiendatum: 8 sep. 2022
Antwoorddatum: 7 okt. 2022

Geachte heer Vaessen,

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft.

Vraag 1) Kunt u aangeven hoeveel meldingen van afvaldumping bij milieuperrons er maandelijks bij de gemeente Maastricht binnenkomen? Is er daarbij de afgelopen tijd sprake van een stijgend aantal meldingen in Maastricht of bij bepaalde milieuperrons? Hoe verklaart de gemeente actuele aantallen en trends?

We registreren meldingen met betrekking tot een ‘vervuild milieuperron’ als ook ‘illegale dumping’, waarbij we kunnen selecteren op illegale dump bij een milieuperron. De meldingen m.b.t. een ‘vervuild milieuperron’ betreffen merendeel meldingen over bijplaatsingen/afvaldump. Onderstaand een overzicht per maand van 2019 t/m augustus 2022.

Illegale dump milieuperron

2019

2020

2021

2022

jan

4

1

5

0

feb

1

3

2

2

mrt

4

0

1

3

apr

4

7

4

1

mei

1

5

1

1

jun

1

2

1

0

jul

2

5

1

0

aug

1

4

2

1

sept

2

2

2

okt

3

9

3

nov

0

8

1

dec

2

10

0

Totaal

25

56

23

Vervuild milieuperron

2019

2020

2021

2022

jan

9

26

34

35

feb

11

19

33

32

mrt

9

22

36

38

apr

13

21

38

39

mei

6

24

38

38

jun

4

20

42

47

jul

18

13

27

87

aug

20

32

38

86

sept

17

21

28

okt

12

16

25

nov

7

91

28

dec

19

75

44

Totaal

145

380

411

Vraag 2) Op welke plaatsen zijn er de afgelopen tijd milieuperrons weggehaald en heeft dit geleid tot grotere druk op nabijgelegen milieuperrons?

In Maastricht hadden we lange tijd 56 milieuperrons, verdeeld over de stad. In 2021 is het milieuperron aan de Burgemeester van Oppenstraat (Wittevrouwenveld) als gevolg van woningbouw verwijderd. De bedoeling is om op de Edisonstraat (Wittevrouwenveld) een milieuperron (terug) te plaatsen. Verder zijn er geen veranderingen geweest in het aantal milieuperrons. We registreren niet het aantal bezoeken of inworpen op een milieuperron.

Vraag 3) Veel milieuperrons zijn onlangs aangepast door het plaatsen van niet-transparante omheiningen en gebruiksonvriendelijke papierbakken met een zeer kleine opening. Deelt uw college de mening dat deze aanpassingen hebben geleid tot meer dumping of wanneer worden deze aanpassingen geëvalueerd?

Zoals te lezen is bij het antwoord op vraag 1, is er een toename in het aantal meldingen over vervuilde milieuperrons vanaf 2020. De oorzaken kunnen echter veelzijdig zijn. We weten bijvoorbeeld dat de corona lockdowns en het thuis werken tot meer huishoudelijk afval maar ook tot meer afvaldump heeft geleid. Niet alleen in Maastricht maar landelijk. De samenstelling van het gedumpte afval registreren we niet op reguliere basis waardoor het lastig is uitspraken te doen of er bijvoorbeeld meer papier en oud karton is bijgeplaatst. Wel hebben we in 2019 en 2020 het bijgeplaatste afval eenmalig laten onderzoeken. Hieruit kwam naar voren dat het grootste deel van het bijgeplaatste afval bestaat uit restafval in een andere afvalzak (circa 18%), gemengd steenachtig materiaal (circa 13%), G(roente) F(ruit) T(uin) afval + E(tensresten) (circa 11%), grof huishoudelijk afval (circa 10%) en houtafval (circa 8%).

In het aanstaande beleidstraject wordt het thema ‘bijplaatsingen’ meegenomen in de beleidskeuzes die voorliggen.

Vraag 4) Is uw college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat er meer controles op afvaldumping bij milieuperrons moeten komen? Wat zijn de criteria voor het inzetten van tijdelijk gemeentelijk cameratoezicht en hoe vaak heeft de gemeente cameratoezicht in het verleden ingezet om afvaldumping bij milieuperrons te voorkomen en op te sporen? Hoe worden daarbij de Europese en nationale privacyregels gewaarborgd door de gemeente?

Enkele jaren geleden werd op projectmatige basis op milieuperrons met de grootste vervuiling cameratoezicht ingezet. De beelden werden live uitgelezen. Het Openbaar Ministerie geeft namelijk alleen toestemming voor inzet van camera’s indien een overtreding op heterdaad kan worden geconstateerd. Het achteraf bekijken van vastgelegde en gearchiveerde beelden en op basis daarvan opsporen van daders is niet toegestaan. Omdat er alleen beboet kan worden als er sprake is van heterdaad moet er continu een medewerker voor het cameratoezicht aanwezig zijn. Dit vergt een grote personeelsinzet afgezet tegen de uiteindelijke opbrengst daarvan.

Sinds de corona pandemie is er geen inzet meer geweest van camera’s op de milieuperrons. Hier zijn een tweetal redenen voor:

 • Handhaving van de coronamaatregelen vergde een massieve inzet van de medewerkers van Toezicht en Handhaving in het publieke domein. Hierdoor ontbrak de capaciteit voor controle op milieuperrons.

 • De camera’s waren niet langer beschikbaar want deze werden ingezet voor toezicht in het publieke domein als onderdeel van de coronamaatregelen.

  Op dit moment vindt er beperkt controle plaats op de milieuperrons. Dit omdat de beschikbare capaciteit momenteel vooral wordt ingezet voor de aanpak van verkeerd aangeboden restzakken in de binnenstad. Zie hiervoor ook de RIB die is verstuurd op 12 september jl. Vanaf 11 oktober a.s. komt weer meer capaciteit beschikbaar en zullen er ook weer meer controles gaan plaatsvinden op de milieuperrons. Uitgebreide inzet van cameratoezicht wordt echter niet opportuun geacht, vanwege de verhouding tussen personeelsinzet en opbrengst.

  Bij het toepassen van cameratoezicht wordt voldaan aan nationale en Europese privacyregelgeving.

  Tijdens het aanstaande beleidstraject zal ook Handhaving & Toezicht aan bod komen. De vraag zal zijn hoe belangrijk de raad handhaving vindt in relatie tot andere beleidsinstrumenten. Daarbij speelt ook de vraag of de huidige aanpak bijgesteld moet worden.

  Vraag 5) Welke andere acties gaat het college ondernemen om afvaldumpingen in het vervolg te voorkomen?

  Naast dat we de dumpingen meerdere keren per dag opruimen hebben we in de RIB van 12 september jl. aangegeven meer in te zetten op afvalcoaching en gerichte interventies per doelgroep. Deze zijn in eerste instantie gericht op het op de juiste manier aanbieden van afval (in het bijzonder de restzakken). In de komende maanden wordt dit gefaseerd ingevoerd.

  Vraag 6) Is het aantal meldingen van overlast door de genoemde dieren toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren waarin het afval bij hoogbouw nog wekelijks werd opgehaald? Zo ja, waar blijkt dat uit?

  In onderstaande tabel wordt het aantal meldingen weergegeven in de periode van 1 januari tot en met 29 september.

  Meldingen rattenoverlast

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 januari t/m 29 september 393 457 428 610 614 518

  Te zien is dat het aantal vooral sterk is toegenomen in 2020 en 2021. We denken dat dit met name veroorzaakt wordt door de lockdowns in verband met corona en dat hierdoor inwoners meer thuis waren en ook meer afval hadden dat niet altijd op de juiste manier wordt aangeboden.

  Het aantal meldingen over rattenoverlast is niet gestegen sinds de wijziging van de inzamelfrequentie. Wel ervaren wij op milieuperrons intensere rattenoverlast die moeilijker onder controle is te krijgen. Een directe link met de wijziging van de inzamelfrequentie is echter niet te leggen.

Vraag 7) Kan uw college zich voorstellen dat het twee weken lang binnen bewaren van huisvuil in een flat niet prettig is? Kan uw college zich inbeelden dat het verminderd ophalen van huisafval in combinatie met gebruiksonvriendelijke en smerige milieuperrons afvaldumping in de hand werkt? Zo ja, wat gaat uw college daaraan doen? Zo nee, waarom niet?

Wij kunnen ons voorstellen dat restafval langer bewaren iets van onze inwoners vraagt. Aan de andere kant hebben we de service voor zogenaamde ‘stankstromen’ verhoogd zodat dit afval niet lang in huis bewaard hoeft te worden. GFT+E kan sinds 2020 wekelijks én gratis aangeboden worden. P(lastic), B(lik) en D(rankkartons) als nu ook luiers en incontinentiemateriaal, kan op iedere gewenst moment naar een milieuperron worden gebracht. Restafval bevat dan nog nauwelijks afval dat stankoverlast geeft. Ook de hoeveelheid is bij goed scheiden zeer beperkt.

Wij zijn het met u eens dat de milieuperrons wel moeten uitnodigen voor het aanbieden van gescheiden afval. De bijplaatsingen ruimen wij hierom meerdere keren per dag op. De beperkte handhavingscapaciteit zetten we nu vooral in voor de binnenstad maar binnenkort is er weer meer capaciteit beschikbaar voor ook de milieuperrons. Tot slot willen we met afvalcoaching en interventies per doelgroep goed scheiden en aanbieden van afval stimuleren. Dit zodat er weinig restafval is om te bewaren. Niet alleen fijner voor de inwoner maar ook voor het milieu.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

John Aarts
Wethouder Mobiliteit, Stadsbeheer, Duurzaamheid en Hospitality

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, de Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake