Schrif­te­lijke vragen Vaessen inzake Stedenband Chengdu


Indiendatum: 12 apr. 2023

Geacht college,

Samen met de andere fracties die deze artikel vragen indienen willen we kritisch bij onze stedenband met de Chinese stad Chengdu stilstaan. We hebben recent technische vragen gesteld en vervolgens hebben we uw RIB gezien die ook weer meer vragen oproept. Het blijft voor onze fracties onduidelijk wat de stedenband van Chengdu bijdraagt aan de stad Maastricht en haar inwoners. Mede omdat het land China problemen kent op het gebied van mensenrechten en mogelijke bedrijfsspionage, gelet op onze sterke kenniseconomie. Dit leidt tot de volgende vragen.

 • 1) Welke stedenbanden hebben wij in het verleden gehad en waarom zijn deze beëindigd?
  a. Zijn er stedenbanden beëindigd waarbij een morele overweging het doorslaggevende argument was?
 • 2) Wie heeft bij het aangaan van de stedenband het initiatief genomen om deze op te zetten? Was dat op instigatie van Chengdu, de gemeente Maastricht, de provincie Limburg of een andere partij en waarom?
 • 3) Liggen er betreffende de stedenband met Chengdu langjarige afspraken vast? Zo ja, dewelke en welke daarvan zijn gerealiseerd?
 • 4) Wat zijn de consequenties, economisch, bestuurlijk of anders wanneer we de band zouden verbreken?
  a. Welke bedrijven onderhouden contacten vanuit Maastricht met Chengdu?
  b. Zouden er banen verdwijnen bij een beëindiging van de stedenband? Zo ja, hoeveel en welke soort banen?
 • 5) Zijn er positieve effecten geweest van de stedenband met Chengdu tot nu toe? Zo ja, dewelke en waar blijkt dat uit?
 • 6) Hebben onze bedrijven in Maastricht of andere kennisinstellingen, bijv. het Academisch Ziekenhuis, de universiteit Maastricht, Mosa Meat, Sappi., last gehad van Chinese (bedrijfs)spionage? Zo ja, wat zijn daar de gevolgen van geweest en wat is daarmee gedaan? Zo nee, waar blijkt dat uit?
 • 7) Wat heeft de band de gemeente Maastricht in totaal gekost sinds het begin van de band?
  a. Heeft de stad Chengdu kosten voor haar rekening genomen? Zo ja, welke soort kosten zijn dit en zijn hier buiten proportionele bedragen mee gemoeid?
  b. Hoeveel mensen in dienst van de gemeente Maastricht zijn in totaal naar Chengdu gereisd? Wat waren daarvan de totale kosten en met welke doelstellingen vonden de reizen plaats?
  c. Zijn er ook andere mensen op kosten van de gemeente Maastricht naar Chengdu gereisd die niet in dienst zijn van de gemeente Maastricht? Zo ja, wat waren hiervan de kosten en wat was de doelstelling van deze reizen?
 • 8) Afgelopen najaar vonden in veel Chinese steden protesten plaats omtrent mensenrechten, waaronder in de stad Chengdu. Hoe denkt uw college over de manier waarop China met mensenrechten omgaat en de daaruit volgende protesten, zoals in Chengdu? Heeft u de dialoog gevoerd met Chengdu over de problemen op het gebied van mensenrechten? Zo ja, wanneer, welke onderwerpen heeft u daarbij aangesneden, welke concrete verbeteringen heeft di opgeleverd en wat is daarvan het gevolg voor uw college? Zo nee, waarom niet en wil uw college dat alsnog doen?

Het Confucius Instituut Maastricht is een kennisinstituut, opgericht in 2017 door Zuyd Hogeschool en de Dongbei University of Finance and Economics. Hier kan men verschillende taalcursussen op verschillende niveaus in de Chinese taal volgen.

 • 9) Hoeveel studenten krijgen les via het Instituut?
 • 10) Is er enig zicht, al dan niet door Zuyd Hogeschool of het Ministerie van Onderwijs, of en hoe de academische vrijheden alsmede vrijheid van meningsuiting gewaarborgd worden tijdens lessen en verder georganiseerde activiteiten door het Instituut?
 • 11) In hoeverre zou een opleiding Chinese taal onmogelijk zijn zonder Confucius Instituut?
 • 12) Wij zien dat wereldwijd veel instituten gesloten worden omdat er banden zouden zijn tussen de instituten en de communistische partij van China. Daarnaast zijn er veelvuldig zorgen over de vrijheid van meningsuiting. Spelen deze zaken mogelijk ook in Maastricht? Zo ja, waar blijkt dat uit en geeft dit aanleiding voor uw college om met de universiteit hierover in gesprek te gaan?
 • 13) Uit het rapport ‘On partnerships with foreign governments: the case of Confucius Institues’ blijkt dat Confucius Instituten onverenigbaar zijn met de academische vrijheid die in het Westen geldt. Zo zouden de meeste overeenkomsten tussenWesterse universiteiten/hogescholen en Confuciusinstituten geheimhoudingsclausules bevatten. Ook het toelaten van personeel, de beslissingen over inhoud van het onderwijs en beperkingen in discussies worden door een Chinese politieke agenda gevolgd. Hoe zou uw college de bevindingen van dit rapport willen duiden en wat is daarvan het gevolg voor uw college?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend,

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

G. Noteborn (VVD)
M. van Rooij (M:OED)

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Strik cs Waarborging van het demonstratierecht

Lees verder

Schriftelijke vragen Vaessen inzake Gevolgen vuurwerkoverlast voor mens en dier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer