Schrif­te­lijke vragen Vaessen inzake Gevolgen vuur­werk­overlast voor mens en dier


Indiendatum: 14 apr. 2023

Geacht college,

Vuurwerk geeft enorm veel overlast, waaronder veel stress en angst voor mens en dier. Daarnaast heeft het lichamelijk letsel, vervuilde grond, lucht en water, veel zwerfafval en vernielingen tot gevolg. Dit blijkt wel uit de raadsinformatiebrief d.d. 5 april jl.:[1]de schade aan gemeentelijke eigendommen is zelfs verdubbeld. Bovendien is de overlast er niet alleen op Oud & Nieuw zelf. Al veel eerder begint het en het gaat ook daarna nog door. Dit is ook duidelijk zichtbaar op het online meldpunt vuurwerkoverlast dat de Partij voor de Dieren Maastricht instelde.[2]Dit leidt tot de volgende vragen.

  1. Uw college stelt dat handhaving van het afsteken van illegaal vuurwerk vrijwel onmogelijk is. Dit enerzijds doordat afstekers van illegaal vuurwerk meteen vertrokken; anderzijds omdat vuurwerk afgestoken werd vanuit besloten achtertuinen.[3]Uit ons meldpunt[4]over vuurwerkoverlast blijkt waar bepaalde hotspots van vuurwerkoverlast zitten. Is uw college van mening dat dit meldpunt de handhaving van vuurwerk zou bespoedigen? Wil uw college dit meldpunt gebruiken bij de inzet van handhaving om effectief te kunnen optreden en vuurwerkoverlast in kaart te brengen? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel?[5]
  2. Uw college geeft aan dat vuurwerkvrije zones slechts effectief zijn als de handhaving op orde is.[6]Is uw college van mening dat, in navolging van handhaving, het meldpunt ook gebruikt kan worden voor het instellen van vuurwerkvrije zones? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel?
  3. Veel mensen en dieren hebben ernstige last van angst en stress door vuurwerken het leidt tot luchtverontreiniging.[7]Onder andere veteranen, oorlogsslachtoffers, mindervaliden lijden hieronder. Een zone aanwijzen waar vuurwerk gecontroleerd afsteken mogelijk is tot er een landelijk vuurwerkverbod is, kan veel van deze mensen ontzien. Is uw college dit met ons eens? Zo ja, waarom en wat is daarvan het gevolg voor uw college? Zo nee, waarom niet?
  4. In Nederland worden miljoenen vogels opgeschrikt tijdens de jaarwisseling.[8]Midden in de winter is voedsel schaars en moeten ze ondervoed urenlang rondvliegen op zoek naar een rustplaats. Ook zijn er vogels die tijdens de koudste en donkerste periode van het jaar in blinde paniek tegen ramen, hoogspanningskabels en andere obstakels aanvliegen.Uw college heeft een zorgplicht voor in het wild levende dieren.[9]Dit houdt in dat handelingen waarvan men redelijkerwijs kan vermoeden dat deze nadelige gevolgen kunnen hebben voor in het wild levende dieren achterwege moet laten.[10]Vindt uw college dat doen afschieten van vuurwerk tijdens conform deze zorgplicht is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en wat is daarvan het gevolg voor uw college?
  5. Om tegemoet te komen aan de zorgplicht voor wilde dieren kunnen noodzakelijke maatregelen genomen worden om nadelige gevolgen te voorkomen.[11]Welke noodzakelijke maatregelen neemt uw college om te voorzien in deze zorgplicht betreffende vuurwerk tijdens de jaarwisseling? Is uw college van mening dat natuurgebieden en parken aanwijzen als vuurwerkvrije zones een invulling is van deze zorgplicht? Zo ja, wil uw hieraan invulling aan geven? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de Wet natuurbescherming?
  6. Ook is het mogelijk om de negatieve gevolgen van vuurwerk voor wilde dieren te beperken of ongedaan te maken.[12]Op welke manier beperkt of probeert uw college de negatieve gevolgen ongedaan te maken om in deze zorgplicht te voorzien? Is uw college van mening, zolang er nog geen algemeen vuurwerkverbod bestaat, dat een ontmoedigingsbeleid voeren op het afsteken van vuurwerk en meer handhaving een invulling is van deze zorgplicht? Zo ja, wil uw college dit ruimschoots voor de jaarwisseling doen? Zo nee, waarom niet?
  7. De gemeente Utrecht belegt een burgerberaad over de jaarwisseling.[13]In Maastricht wordt een pilot gedaan over het burgerberaad betreffende ‘de veerkrachtige stad’, waaronder de manier waarop de publieke ruimte ingericht is onder valt.[14]Ziet uw college, net als het college van de gemeente Utrecht, de meerwaarde in van een burgerberaad over de jaarwisseling? Zo ja, waarom en wat is daarvan het gevolg voor uw college? Zo nee, waarom niet?

Momenteel is het voor veel vogelsoorten het broedseizoen, en dit loopt nog tot ongeveer medio juli. Nesten en eieren van veel vogelsoorten zijn gedurende de hele broedperiode beschermd.[15]Toch vinden er in deze periode evenementen plaats waarbij vuurwerk afgestoken wordt.

8. De provincie is bevoegd gezag om ontheffingen af te geven om vuurwerk af te steken. Kan uw college een overzicht geven van de ontheffingen, afgegeven door de provincie Limburg voor afgelopen jaar en waarvan de verwachting bestaat dat ontheffingen opnieuw aangevraagd en verleend worden, om vuurwerk tijdens het broedseizoen af te steken in de gemeente Maastricht?

9. In uw coalitieakkoord stelt uw college in te willen zetten op de biodiversiteit.[16]Vindt uw college het verstoren van het broedseizoen middels vuurwerk conform het voornemen verbeteren van de biodiversiteit? Zo ja, waarom en hoe verhoudt dat zicht tot de zorgplicht voor wilde dieren? Zo nee, waarom niet en wat is daarvan het gevolg voor uw college?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend,

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren


[1]Raadsinformatiebrief Evaluatie vuurwerk jaarwisseling 2022-2023, 2023.01636.

[2]https://meld.partijvoordedieren.nl/vuurwerk/maastricht.

[3]Raadsinformatiebrief Evaluatie vuurwerk jaarwisseling 2022-2023, 2023.01636, p. 1.

[4]https://meld.partijvoordedieren.nl/vuurwerk/maastricht.

[5]Artt. 3:2 jo. 3:46 Awb.

[6]Beantwoording schriftelijke vragen inzake mogelijk vuurwerkverbod,2023.00011, p. 2.

[7]Raadsinformatiebrief Evaluatie vuurwerk jaarwisseling 2022-2023, 2023.01636, p. 2.

[8]https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vuurwerk-feestelijk-niet-voor-vogels.

[9]Art. 1.11 lid 1 Wet natuurbescherming.

[10]Art. 1.11 leden 1 en 2 sub a Wet natuurbescherming.

[11]Art. 1.11 leden 1 en 2 sub b Wet natuurbescherming.

[12]Art. 1.11 leden 1 en 2 sub c Wet natuurbescherming.

[13]https://nos.nl/artikel/2471360-utrecht-wil-als-eerste-grote-stad-burgerberaad-over-jaarwisseling.

[14]Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie, participatie en burgerberaad, p. 11.

[15]Art. 3.1 leden 1 en 2 Wet natuurbescherming.

[16]Coalitieakkoord 2022-2026, p. 18.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vaessen inzake Stedenband Chengdu

Lees verder

Schriftelijke vragen Vaessen inzake Dood vosje na mogelijke verstoring door reconstructie rotonde Nobellaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer