Schrif­te­lijke vragen Vaessen inzake Ophef over afschot wasberen Maas­tricht


Indiendatum: 17 okt. 2022

Geacht college,

Sinds 12 oktober jl. mogen wasberen in de provincie Limburg afgeschoten worden.[1] Ook in Maastricht leeft een populatie wasberen. Het afschot van wasberen leidt maatschappelijk tot veel ophef.[2] Bovendien begint op 15 oktober het jachtseizoen. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren- en D66-fractie tot de volgende vragen.

1) In Maastricht leeft een populatie wasberen. Weet uw college waar deze populatie in Maastricht precies voorkomt, hoe groot deze is en hoelang deze al voorkomt? Kan uw college ook toelichten hoeveel wasberen er in Maastricht afgeschoten zullen worden?

2) Het afschot van wasberen leidt maatschappelijk tot ophef. Deelt uw college die mening? Zo ja, wil uw college dit overbrengen aan de provincie Limburg? Zo nee, waarom niet?

3) Ook in buurlanden België en Duitsland komen populaties wasberen voor. Hier is de wasbeer een ‘te beheersen’ soort,[3] waardoor deze gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst (hierna: TNR) kan worden. In Limburg is de wasbeer een ‘te verwijderen’ soort,[4] waardoor TNR volgens de provincie Limburg niet toegepast kan worden. De provincie Limburg geeft aan om met andere autoriteiten te overleggen zodat de wasbeer ook in Limburg mogelijk ook een beheersoort kan worden. Hierbij worden effectieve niet-dodelijke middelen verkend en waar mogelijk onderzocht. Uw college geeft in het coalitieakkoord aan de samenwerking in de Euregio te willen verbeteren, liefst via gezamenlijke projecten.[5] Maakt de gemeente Maastricht ook deel uit van dit overleg? Zo nee, waarom niet, wil uw college zich bij het overleg van de provincie Limburg aansluiten om zo met de autoriteiten uit de Euregio tot een gezamenlijk, diervriendelijk project te komen en wil uw college een beheerstatus voor de wasbeer bij het ministerie van LNV bepleiten?

4) Op 15 oktober begint het jachtseizoen. Weet uw college hoeveel jachtakten er in Maastricht afgegeven zijn door de politie en hoeveel er daarvan anno 2022 geldig zijn?

5) Weet uw college hoeveel jagers er de afgelopen jaren actief geweest zijn op Maastrichtse gemeentegronden? Zo ja, op welke locatie, op welke diersoorten wordt dan gejaagd en om welke redenen?

6) Hoeveel overtredingen betreffende jachtakten in Maastricht hebben er de afgelopen vijf jaar per jaar plaatsgevonden, en kan uw college de aard van deze overtredingen toelichten? Weet uw college wat het gevolg geweest is van deze overtredingen?

Gelet op de omstandigheden van het geval verzoeken wij u om spoedige beantwoording van deze vragen.

Hoogachtend,

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

[1] Mededeling portefeuillehouder Aanpak wasbeer, DOC-00321502, p. 5.

[2] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221013_97700178#.

[3] Art. 19 Verordening (EU) 1143/2014.

[4] Art. 17 Verordening (EU) 1143/2014.

[5] Coalitieakkoord 2022-2026, p. 26.

Indiendatum: 17 okt. 2022
Antwoorddatum: 8 nov. 2022

Geachte heer Vaessen

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fracties heeft gesteld. Het exotenbeleid en –uitvoer behoort tot de taken van de provincie Limburg. Ze moet daarbij uitvoering geven aan de Europese opgave tot verwijderen van de gehele populatie zoals aangegeven in artikel 17 EU-Exotenverordening 2014/1143, “Snelle uitroeiing in een vroeg stadium van invasie”.

Vraag 1) In Maastricht leeft een populatie wasberen. Weet uw college waar deze populatie in Maastricht precies voorkomt, hoe groot deze is en hoelang deze al voorkomt? Kan uw college ook toelichten hoeveel wasberen er in Maastricht afgeschoten zullen worden?

De eerste wasberen lijken zich te hebben gevestigd in Limburg in 2017 en daarbij zijn de aantallen per gebied moeilijk te geven, echter Maastricht lijkt een hotspot in de verspreiding en vooral aan de oostelijke kant. De provincie Limburg heeft een opdracht/ontheffing gegeven aan de faunabeheereenheden waarbij jachtaktehouders wasberen mogen vangen en schieten in Limburg. Waar wasberen zullen worden gedood, is op voorhand niet bekend, dat is afhankelijk van meldingen en beelden van wildcamera’s en zal logischerwijs het meest voorkomen in de gebieden waar de wasberen het meest voorkomen (vooral Sittard-Gangelt).

Vraag 2) Het afschot van wasberen leidt maatschappelijk tot ophef. Deelt uw college die mening? Zo ja, wil uw college dit overbrengen aan de provincie Limburg? Zo nee, waarom niet?

Het is voor te stellen dat dit maatschappelijk tot ophef leidt, echter de provincie Limburg heeft een taak in de bestrijding, waarbij ze deze ophef logischerwijs zelf ook enorm ervaart.
Wasberen zijn invasieve exoten en moeten op grond van internationale verdragen uit de natuur verwijderd worden om te voorkomen dat ze zich permanent vestigen. De schade op de inheemse natuur als gevolg van een eventuele permanente vestiging van de wasbeer is enorm.

Aangezien er geen opvangplaatsen meer beschikbaar zijn voor de aantallen wasberen die nog uit de natuur in Limburg verwijderd moeten worden zal het verwijderen plaatsvinden op basis van het nieuwe afgekondigde beleid van de provincie: vangen, gevolgd door doding of middels afschot.

Vraag 3) Ook in buurlanden België en Duitsland komen populaties wasberen voor. Hier is de wasbeer een ‘te beheersen’ soort, waardoor deze gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst (hierna: TNR) kan worden. In Limburg is de wasbeer een ‘te verwijderen’ soort, waardoor TNR volgens de provincie Limburg niet toegepast kan worden. De provincie Limburg geeft aan om met andere autoriteiten te overleggen zodat de wasbeer ook in Limburg mogelijk een beheersoort kan worden. Hierbij worden effectieve niet-dodelijke middelen verkend en waar mogelijk onderzocht. Uw college geeft in het coalitieakkoord aan de samenwerking in de Euregio te willen verbeteren, liefst via gezamenlijke projecten. Maakt de gemeente Maastricht ook deel uit van dit overleg? Zo nee, waarom niet, wil uw college zich bij het overleg van de provincie Limburg aansluiten om zo met de autoriteiten uit de Euregio tot een gezamenlijk, diervriendelijk project te komen en wil uw college een beheerstatus voor de wasbeer bij het ministerie van LNV bepleiten?

Nee, we laten de provincie autonoom optreden op het gebied van haar taak van invasieve exotenbestrijding. Zolang de wasbeer in Nederland onder artikel 17 valt, zijn uitroeiingsmaatregelen op basis van de EU verordening van toepassing. Hierbij wordt gezorgd dat dieren vermijdbare pijn, stress of lijden wordt bespaard.

Vraag 4) Op 15 oktober begint het jachtseizoen. Weet uw college hoeveel jachtakten er in Maastricht afgegeven zijn door de politie en hoeveel er daarvan anno 2022 geldig zijn?

Het doden van Wasberen met het geweer heeft niets met de opening van het jachtseizoen te maken. Bij de opening van het jachtseizoen is het aan eigenaren van gronden of aan diegene die het jachtrecht daar gehuurd hebben (de zogeheten jachthouders) gedurende het jachtseizoen toegestaan om te oogsten ter benutting van de wildsoorten (Haas, Konijn, Wilde Eend, Fazant, Houtduif).

Beheer van Wasberen ter beperking van schade en overlast staat los van de benuttingsjacht op basis van het jachtrecht, maar wordt in de praktijk vaak wel door lokale jachthouders uitgevoerd. De gemeente registreert de afgegeven hoeveel jachtakten niet, aangezien dit geen bevoegdheid/taak is van de gemeente.

Vraag 5) Weet uw college hoeveel jagers er de afgelopen jaren actief geweest zijn op Maastrichtse gemeentegronden? Zo ja, op welke locatie, op welke diersoorten wordt dan gejaagd en om welke redenen?

Er is een verschil tussen benuttingsjacht op de wildsoorten op basis van het jachtrecht enerzijds en het beheer van soorten ter beperking van schade en overlast anderzijds. Onder het laatste vallen het afschot van ganzen in verband met de veiligheid van luchtverkeer, het afschot van wild zwijn en ree ter voorkoming van aanrijdingen en het afschot van diverse diersoorten ter voorkoming van risico’s voor o.a. de veiligheid (ondergraven spoordijken of waterkerende dijken e.d.) of landbouwgewasschade. Maar ook het uit de natuur verwijderen van invasieve exoten zoals de wasbeer of de nijlgans valt daaronder. De afspraken ten aanzien van de omvang en de aard van het faunabeheer wordt vastgelegd in het faunabeheerplan; het afsprakenkader tussen de provincie Limburg en de faunabeheereenheden. Het registreren van locatie, soort en redenen behoort niet tot de taak van de gemeente.

Vraag 6) Hoeveel overtredingen betreffende jachtakten in Maastricht hebben er de afgelopen vijf jaar per jaar plaatsgevonden, en kan uw college de aard van deze overtredingen toelichten? Weet uw college wat het gevolg geweest is van deze overtredingen?

Het is onduidelijk welke overtredingen in de vraagstelling bedoeld worden, echter gemeenten hebben niet de taak noch bevoegdheid om overtredingen betreffende jachtakten te beboeten.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Hubert Mackus
Wethouder Economie, Sport, Water, Natuur en Landschap

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen Vaessen cs over energiecompensatie voor studenten

Lees verder

Schriftelijke vragen Vaessen inzake Dierenvoedselbank van de grond in Maastricht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer