Schrif­te­lijke vragen Hendrickx cs Inter­per­soonlijk en struc­tureel racisme en andere vormen van discri­mi­natie in Maas­tricht


Indiendatum: 5 jan. 2023

Geacht college,

Maastricht kenmerkt zich steeds meer als een diverse, internationale, interculturele en multi-etnische samenleving. Dit betekent dat onze gemeente voor soortgelijke uitdagingen staat als andere diverse steden, zoals Groningen. Deze uitdagingen omvatten interpersoonlijk of structureel racisme en andere vormen van discriminatie. Bovendien worstelt de raad van onze stad om de verschillende groepen in de samenleving voldoende te vertegenwoordigen. Dit maakt het waarschijnlijker dat zorgen van culturele, nationale en etnische minderheden ondervertegenwoordigd blijven in de lokale politiek.

In het licht hiervan is het van groot belang dat de gemeente Maastricht zorgen over racisme en andere vormen van discriminatie zeer serieus neemt. Hierbij verwijzen wij niet alleen naar de vragen die in dit document worden gesteld, maar ook naar andere initiatieven van de gemeente, waaronder de vragen die dit jaar zijn gesteld over seksuele straatintimidatie en het Maastrichts Pamflet - LHBTI+ diversiteit en inclusiviteit.

Op basis van signalen die Volt en GroenLinks hebben ontvangen, is ons ter ore gekomen dat de bereikbaarheid van het antidiscriminatie-punt nog beperkt is. Dat is jammer, vooral omdat de drempel om contact op te nemen met een antidiscriminatievoorziening veel lager is dan contact opnemen met de plaatselijke politie.

Inwoners van Maastricht moeten duidelijk weten of, en waar, zij in contact kunnen komen met de lokale overheid wanneer zij in hun dagelijks leven geconfronteerd worden met interpersoonlijk of structureel racisme en andere vormen van discriminatie. Bovendien moet duidelijk zijn wat de overheid met deze informatie doet.

Op basis van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) is de gemeente verplicht een goed gecommuniceerd meldpunt te bieden aan inwoners die te maken hebben met interpersoonlijk of structureel racisme en andere vormen van discriminatie. Officieel voldoet de gemeente aan die verplichting, door middel van een samenwerking met anti-discriminatiepunt ADV Limburg. Echter wordt dit punt volgens ondergetekenden slecht gecommuniceerd richting inwoners van Maastricht, waardoor deze beperkt toegankelijk is.

 1. Welke definities van racisme en discriminatie hanteert de gemeente Maastricht?

  1. Is het college zich bewust van het verschil tussen structureel en interpersoonlijk racisme? Zo

   ja, wat is hun definitie?

  2. Indien dit verschil wordt erkend, houdt de gemeente hiermee rekening bij de uitvoering van

   beleid dat gericht is op de bestrijding van racisme?

 2. Beschikt de gemeente over een dashboard of kader waarin gevallen van racisme binnen de

  gemeente Maastricht worden gedocumenteerd en geëvalueerd?

a. Zo ja, wat wordt er met deze informatie gedaan?

 1. Bestaat er bestaand beleid van de gemeente om gevallen van racisme te beperken en te bestrijden, zowel interpersoonlijk als structureel?

 2. Bestaat er binnen de afdeling communicatie een strategie om, binnen de gemeentelijke communicatie naar burgers toe, rekening te houden met interpersoonlijk of structureel racisme en andere vormen van discriminatie?

 3. Is het college bekend dat ADV Limburg haar antidiscriminatievoorziening niet in een andere taal dan het Nederlands aanbiedt?

  1. Maastricht is een meertalige samenleving. Is het college met ondergetekenden van mening dat zo’n antiracisme- en antidiscriminatievoorziening meertalig moet zijn en op z’n minst toegankelijk moet zijn in het Engels?

  2. Is het college het ermee eens dat alle informatie met betrekking tot de bestrijding van interpersoonlijk of structureel racisme en andere vormen van discriminatie ten minste in het Engels moet worden aangeboden - zowel het anti-discriminatiepunt als de aanverwante communicatie van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Jamie Hendrickx

Partij voor de Dieren

J. Ortjens (Volt)
A. Lucas (GroenLinks)
J. Steijns (Senioren Partij Maastricht)
J. van Gelooven (SP)

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vaessen inzake Vervolgvragen Schuilgelegenheid Belvédèreberg

Lees verder

Schriftelijke vragen Vaessen inzake Aanbesteding gemeentelijke zorg voor dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer