Motie Vaessen cs Tonger­se­plein


8 november 2022

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 8 november 2022,

behandelende het raadsvoorstel begroting 2023

Constaterende dat:

 • de gemeente Maastricht bij de inrichting van de openbare weg het STOP-principe hanteert;

 • doorgaande en verbindende fietsroutes comfortabel, veilig en vlot moeten zijn;

 • op het Tongerseplein, de op de singel doorgaande fietsers richting politiebureau, nu gedwongen worden op een extreem kleine opstelplek voorrang te verlenen aan het van de Tongerseweg rechts afslaande autoverkeer;

 • als gevolg van de zeer beperkte ruimte voor fietsers om, voor ze oversteken, te stoppen, passerende scooters voor extra onveiligheid zorgen, waardoor fietsers aan twee kanten gevaar te duchten hebben.

  Overwegende dat:

 • op alle nieuw ingerichte rotondes fietsverkeer zoveel mogelijk in een voorrang positie wordt gebracht, zowel doorgaand als afslaand;

 • op het Tongerseplein er geen dwingende redenen zijn om hiervan af te wijken;

 • de bestaande, voor afslaande auto's bestemde strook, voldoende ruimte biedt om fietsers ook daar in de voorrang te brengen;

 • de kosten van aanpassing beperkt zijn omdat denkelijk slechts verkeersborden en haaientanden aangebracht hoeven te worden;

 • op veel momenten tijdens de dag, zeker in de spits, de aantallen fietsers ter plekke dusdanig groot zijn dat de huidige situatie niet langer houdbaar is;

 • fietsers nu gedwongen worden om in een extreme hoek achterom te kijken en geen ruimte hebben om op gang te komen als er eindelijk "een gaatje valt" tussen de auto's, die meestal ook hun snelheid niet aanpassen, dat alles met onveilige momenten als gevolg;

 • zelfs de huidige staatsecretaris onomwonden stelt dat fietsroutes door de stad comfortabel en in de voorrang dienen te zijn.

  Van mening zijnde dat:

  • Maastricht zijn keuze voor het STOP-principe en het realiseren van fietsroutes door de stad, die mensen doen besluiten de auto in de stad niet meer te gebruiken, serieus dient te nemen;

  • belangrijke fietsroutes de stad in en uit aantrekkelijk, comfortabel, veilig en zoveel mogelijk in de voorrang dienen te zijn;

  • de huidige situatie op het Tongerseplein geen recht doet aan deze toekomstgerichte beleidskeuze;

  • benodigde aanpassingen op het Tongerseplein niet tot ingrijpende infrastructurele werken hoeven te leiden.

BESLUIT:

* op afzienbare termijn de benodigde verandering op het Tongerseplein ten gunste van het fietsverkeer door te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

C. van der Guchten (GL)
J. Gorren (SAB)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, SAB

Tegen

PvdA, SP, D66, FvD, PVV, 50Plus, LPM, Seniorenpartij, VVD, PVM, CDA, M:OED, Volt