Motie Vaessen cs MAA


8 november 2022

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 8 november 2022, behandelende het raadsvoorstel begroting 2023

Constaterende dat:

 • Vliegveld MAA binnenkort als perifeer vliegveld van Schiphol onder regie van Schiphol zal worden geëxploiteerd;

 • dat tot gevolg zal hebben dat het aantal vluchten dat niet gerelateerd is aan regionale belangen, zoals werkgelegenheid of toerisme, zal toenemen;

 • dat ook tot gevolg zal hebben dat het aantal vliegbewegingen, m.n. tijdens landen en opstijgen, boven Maastricht zal toenemen;

 • recent onderzoek door de GGD duidelijk maakt dat de geluidsoverlast boven Maastricht in de randen van de nacht is toegenomen en dat daardoor slaapstoring toeneemt, hetgeen zorgen baart;

 • de gemeente Maastricht jaarlijks EUR 200.000 bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het vliegveld.

  Overwegende dat:

 • Maastricht meebetaalt aan een ontwikkeling van MAA die stad en regio weinig brengt;

 • toename van voornoemde vliegbewegingen boven de stad een toename van geluidsoverlast en luchtverontreiniging tot gevolg zullen hebben;

 • de stad juist in toenemende mate maatregelen treft om luchtverontreiniging in de stad terug te dringen;

 • in eerdere verkenningen duidelijk werd dat sluiting van het vliegveld een meerwaarde voor de economie van Zuid-Limburg zal opleveren, door dan mogelijke alternatieve ontwikkelingen.

  Van mening zijnde dat:

  * de jaarlijkse financiële bijdrage van EUR 200.000 door Maastricht niet in het belang van de stad is;
  * de financiële positie van de stad niet zodanig is dat jaarlijks EUR 200.000 kan worden uitgegeven zonder dat de stad daarmee gediend is.

  BESLUIT:

* de financiële steun door Maastricht aan MAA op zo kort mogelijke termijn stop te zetten. En gaat over tot de orde van de dag.

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

C. van der Guchten (GL)
J. van Gelooven (SP)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, SP, Volt, D66, M:OED

Tegen

PvdA, 50Plus, FvD, Seniorenpartij, PVV, LPM, VVD, PVM, SAB, CDA