Motie Vaessen Levens­loop­bo­menbos voor Maas­trich­te­naren


8 november 2022

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 8 november 2022,

behandelende het raadsvoorstel Begroting 2023;

Constaterende dat:

 • De gemeente Maastricht relatief een klein bomenareaal kent;
 • Bomen een vitale functie vormen voor de biodiversiteit;
 • Een groene omgeving uitnodigt tot bewegen waardoor ze van grote waarde zijn voor het dagelijks leven van iedereen;
 • Overheden maatregelen dienen te treffen om te vergroenen en te verduurzamen;
 • Een geboorte een feestelijk moment is waar een geboorteboom een leven lang getuige van is;
 • Een gedenkboom een gepast rouwsymbool vormt voor nabestaanden;

Overwegende dat:

 • Het coalitieakkoord de ambitie bevat om het Maastrichtse bomenbestand duurzaam uit te breiden;
 • De Begroting 2023 het plan bevat om 1000 bomen te planten;
 • Het planten van bomen een manier is om meer zuurstof te creëren en broeikasgassen terug te dringen;
 • Door bomen bovendien hittestress en wateroverlast voorkomen kunnen worden;
 • Het van belang is om geen monocultuur te planten;
 • Een levensloopbomenbos de geboorte- en gedenkbomen goed combineert en een blijvende herinnering vormt aan een mensenleven;
 • Als locatie voor een levensloopbomenbos gedacht kan worden aan bijvoorbeeld Mariënwaard, waarbij voor gedenkbomen de samenwerking gezocht kan worden met een nabijgelegen uitvaartcentrum;

Van mening zijnde dat:

 • Een levensloopbomenbos symbool kan staan voor de vitale functie die bomen hebben in het leven;
 • Een levensloopbomenbos een speciale binding tot stand brengt met de Maastrichtenaren;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • Een procedure open te stellen om voor elke nieuwgeboren Maastrichtenaar een geboorteboom te planten, en de mogelijkheid bieden voor Maastrichtenaren om een gedenkboom te planten;
 • Deze bomen, los van de voorgenomen bomen, te planten en met een variatie aan bomensoorten zodat er geen monocultuur ontstaat;
 • Qua financiering aansluiting zoekt bij het provinciale ‘1 miljoen bomen’-plan, en voor het overige ruimte maakt in de Begroting 2023;
 • Toegankelijke plekken te vinden om dit project uit te voeren en aan deze plek een beschermde status te geven.

En gaat over tot de orde van de dag,

J. Vaessen

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vaessen Voorkom verdrinkingsdood zoogdieren en amfibieën in riolen

Lees verder

Motie Vaessen cs Tongerseplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer