Motie Vaessen cs Intro­ductie hard­plastic statie­geld­bekers evene­menten per 1 januari 2024


28 februari 2023

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 28 februari 2023,

Constaterende dat:

 • er in Maastricht na evenementen als Vastelaovend veel afval achterblijft, dat grotendeels bestaat uit plastic wegwerpbekers;

 • het vrij eenvoudig is om het afval van plastic wegwerpbekers na afloop van evenementen te voorkomen;

 • in februari 2019 het Plastic Pact1 is ondertekend door onder andere de rijksoverheid en evenementondernemers;

 • de gemeente de ambitie koestert om in 2030 geheel (rest)afvalloos te zijn;

 • hardplastic statiegeldbekers fijner en beter in de hand liggen, en daardoor dichter in de buurt komen van het drinken uit glas, dan het bestaande alternatief van de zachtplastic wegwerpbekers die momenteel gebruikt worden voor evenementen.

  Overwegende dat:

 • de gemeente Maastricht sinds 2018 een Global Goals-gemeente is en zich daarmee gecommitteerd heeft aan onder andere de doelen ‘duurzame stad en gemeenschap’ (doel 11) en ‘verantwoorde consumptie’ (doel 12);

 • gemeenten en organisatoren veel kosten maken om het afval na evenementen op te ruimen en te recyclen, voor zover recycling al mogelijk is door de vervuiling van de wegwerpbekers en de vermenging daarvan met overig (niet-plastic) afval;

 • het verstrekken van gratis plastic wegwerpbekers voor consumptie onderweg per 1 juli 2023 verboden wordt, en vanaf 1 januari 2024 een verbod op het gebruik van plastic wegwerpbekers voor consumptie ter plaatse zal gelden, beide voortkomend uit de zogenoemde Single-Use Plastics-richtlijn2 van de Europese Unie die sinds 3 juli 2021 van kracht is;

 • er bij verschillende evenementen in Nederland (o.a. Carnaval in Oeteldonk en het Leids Ontzet) en daarbuiten (o.a. de Gentse feesten) al niet meer gewerkt wordt met plastic wegwerpbekers, maar met succesvolle en toekomstbestendige alternatieven als hardplastic statiegeldbekers;

  BESLUIT

Het college op te dragen om:

 per 1 juli 2023 een verbod op het gebruik van plastic wegwerpbekers bij evenementen in de gemeente Maastricht op te nemen in de daartoe bestemde lokale regelgeving;

 ruim vóór 1 juli 2023 met ondernemers en organisatoren van evenementen binnen de gemeente Maastricht tot concrete afspraken te komen over het verdwijnen van plastic wegwerpbekers bij evenementen en deze te vervangen door een systeem van hardplastic statiegeldbekers, en de verdeling van de daarmee gepaard gaande kosten en baten;

 hierbij de expertise en ervaringen van andere evenementen, zoals die in het voorgaande genoemde, en externe partijen als leidraad te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

S. Blom (SP)
L. Vos (GL)
M. Van Rooij (M:OED)


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Vaessen Verduidelijking van inspraak bij participatie

Lees verder

Motie Strik cs Heroverweging voorwaarden MKD-zorg, aanvullende financiering en mogelijkheden betrekken gemeenteraad bij aanbestedingsprocedures

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer