Amen­dement Vaessen Verdui­de­lijking van inspraak bij parti­ci­patie


28 februari 2023

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 28 februari 2023,
Behandelende het raadsvoorstel participatiekader en participatieverordening

Constaterende dat:

 • Met de komst van de participatieverordening de inspraakverordening vervalt;

 • De definitie van inspraak en bestuursorgaan in de participatieverordening ontbreekt;

 • Er geen uitzonderingsgronden worden beschreven voor wanneer de inspraakprocedure niet geldt.

  Overwegende dat:

 • De inspraakverordening niet herkenbaar is in de titel van de participatieverordening;

 • De gemeente wettelijk gezien een inspraakverordening dient te hebben;

 • Het ontbreken van de definitie van inspraak en bestuursorgaan bij inwoners tot verwarring kan leiden;

 • Het niet duidelijk is wat de uitzonderingsgronden omtrent inspraak in de participatieverordening zijn.

  BESLUIT:

  De ‘Verordening participatie gemeente Maastricht’ als volgt aan te passen:

 • De titel van de verordening te wijzigen in ‘Inspraak- en participatieverordening gemeente Maastricht’;

 • Aan de verordening onder art. 1 de definitie ‘inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid’ toe te voegen;

 • Aan de verordening onder art. 1 de definitie ‘bestuursorgaan: het bestuursorgaan van de gemeente Maastricht, bestaande uit de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, dat tot het nemen van de betreffende beleidsbeslissing bevoegd is’ toe te voegen;

 • Aan de verordening onder art. 5 een tweede lid toe voegen, luidende: ‘Inspraak is niet mogelijk in de in art. 2 lid 3 van deze verordening genoemde gevallen’.

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Vaessen cs Energietoeslag

Lees verder

Motie Vaessen cs Introductie hardplastic statiegeldbekers evenementen per 1 januari 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer