Motie Vaessen cs Ener­gie­toeslag


20 december 2022

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 20 december 2022,

Constaterende dat:

 • Studenten een uitermate financieel kwetsbare groep vormen die daardoor extra hard geraakt wordt door de almaar stijgende energiekosten;

 • Veel Maastrichtse studenten nu financieel in de knel komen door de eindafrekening van de servicekosten voor 2022 die doorgaans in december plaatsvindt, en de veelvuldig aangekondigde verhogingen van de servicekosten per 1 januari 2023;

 • Gevallen bekend zijn van Maastrichtse studenten die vanwege de stijgende kosten hun woning niet meer kunnen betalen, zich genoodzaakt zien hun kamer of woning op korte termijn te verlaten, en zelfs hun studie staken.

 • De rechtbank Gelderland reeds op 5 augustus j.l. heeft bepaald dat gemeenten studenten niet categorisch mogen uitsluiten van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen;

 • Dat de precaire situatie die daardoor voor veel studenten ontstaat onacceptabel is en voorkomen had kunnen worden;

  Overwegende dat:

 • Het credo 'Maastricht, stad van verbondenheid' alle inwoners van de stad, dus ook de in Maastricht woonachtige studenten dient te beslaan;

 • Het college ten minste al sinds de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 5 augustus 2022 wist dat studenten niet categoraal konden worden uitgesloten van toegang tot de energietoeslag, maar ervoor gekozen heeft om in dezen 'te wachten op Den Haag';

 • De wethouder in oktober heeft toegezegd dat er uiterlijk in december een plan zou liggen ten aanzien van het toekennen van de energietoeslag aan Maastrichtse studenten;

 • De uitwerking van dit plan vertraagd is tot 'waarschijnlijk' januari;

 • Vanuit het Rijk geen nadere maatregelen verwacht dienen te worden, daar de Minister stelt dat het onderscheid tussen studenten en (andere) minima een legitiem, doelmatig en proportioneel middel is.',

 • Hierdoor de verantwoordelijkheid om in actie te komen nog verder verschoven is naar de gemeente;

 • Er niet langer gewacht kan worden op een voorstel om studenten die in acute financiële nood verkeren uit de brand te helpen;

  Van mening zijnde dat:

 De huidige gang van zaken discriminatoir is ten aanzien van studenten;

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken
De bestaande voorwaarden (en beperkingen) ten aanzien van de aanspraak op de energietoeslag in de gemeente Maastricht met ingang van 1 januari 2023, en initieel tot 1 april 2023 met de mogelijkheid tot een verlenging van de termijn, integraal te vervangen door:

Voorwaarden energietoeslag

• U woont in de gemeente Maastricht;
• U staat niet ingeschreven op een briefadres;
• U heeft een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
• U krijgt de energietoeslag per adres. Dat betekent dat per adres slechts één aanvraag ingediend kan worden. Het kan zijn dat u de toeslag onder huisgenoten moet verdelen.
• Uw inkomen valt binnen de grens zoals de tabel hieronder uiteengezet (zijnde 140 procent van het sociaal minimum voor de genoemde categorieën).
• Eventuele lopende of fictieve leningen bij DUO worden niet meegenomen bij de berekening van het toetsingsinkomen.

Maximaal inkomen vanaf 1 juli 2022 (netto, zonder vakantiegeld)

Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Getrouwd of samenwonend (gezamenlijk inkomen)

Tot de pensioenleeftijd € 1545,38
€ 1986,92
€ 2207,69

Vanaf de pensioenleeftijd € 1717,69
€ 2094,62
€ 2336,15

U komt niet in aanmerking als:
• U in een instelling woont en geen energiekosten heeft;
• U alleen een briefadres hebt; u heeft geen energiekosten;
• U een hoger inkomen heeft dan de voor u geldende, in de bovenstaande tabel genoemde inkomensgrens;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

M. Van Rooij (M:OED)
S. Blom (SP)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, M:OED, SP

Tegen

GL, D66, PvdA, Volt, CDA, SAB, PVM, VVD, LPM, 50Plus, PVV, FvD, Seniorenpartij