Motie Vaessen Afschermen Spoorpad Fron­tenpark


8 november 2022

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 8 november 2022,

behandelende het raadsvoorstel Begroting 2023;

Constaterende dat:

 • Het Spoorpad een voetpad is, waar scooterrijders en fietsers niet mogen komen;
 • Ondanks dit verbod en hiertoe dienende waarschuwingsborden scooterrijders en fietsers toch over het Spoorpad rijden;
 • Het Spoorpad rechtstreeks door het leefgebied van de muurhagedis loopt en onbevoegd aanwezige fietsers en scooterrijders daardoor muurhagedissen doodrijden;
 • De muurhagedis een unieke soort is in Nederland, alleen in Maastricht voorkomt en wettelijk beschermd is;
 • De gemeente Maastricht daarnaast een wettelijke zorgplicht heeft voor de hier in het wild levende dieren;
 • Waarschuwingsborden voor de muurhagedis al tot drie keer toe gestolen zijn en daardoor een kostbare maatregel vormen;
 • De huidige maatregelen zoals waarschuwingsborden en handhaving door de Groene Brigade niet effectief zijn gebleken;

Overwegende dat:

 • Uw college aangeeft dat met het doodrijden van de muurhagedis de Wet natuurbescherming overtreden wordt bij de huidige maatregelen;
 • Het afschermen van het Spoorpad tegen scooterrijders en fietsers de meest effectieve maatregel is, om zowel fietsers en scooterrijders van het voetpad te weren als om de muurhagedis te beschermen;
 • Dit blijkt geeft van de beginselplicht tot handhaving om fietsers en scooterrijders van het voetpad te weren;
 • Het afschermen van het voetpad een laagdrempelige en goedkope manier is om invulling te geven aan de wettelijke zorgplicht die de gemeente Maastricht voor de muurhagedis heeft, alsook de overtreding van de Wet natuurbescherming voorkomt;
 • Het bij het treffen van afschermingsmaatregelen van belang is dat mindervaliden en kinderwagens wel op het voetpad kunnen komen;
 • Het van belang is dat scooterrijders en fietsers niet om de afscherming heen rijden, wat op een natuurinclusieve manier ondervangen kan worden door Limburgse heggen naast de afscherming te planten;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • Het Spoorpad primair af te schermen voor fietsers en scooterrijders, geflankeerd door Limburgse heggen om te voorkomen dat fietsers en scooterrijders om de afscherming heenrijden;
 • Dit afschermen te doen op zulke wijze dat mindervaliden en kinderwagens het Spoorpad wél kunnen bereiken;
 • Over de uitvoering hiervan te rapporteren aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag,

J. Vaessen

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen