Motie Strik cs Hero­ver­weging voor­waarden MKD-zorg, aanvul­lende finan­ciering en moge­lijk­heden betrekken gemeen­teraad bij aanbe­ste­dings­pro­ce­dures


1 maart 2023

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 1 maart 2023,

Constaterende dat:

 • Er in de afgelopen maanden grote zorgen en onduidelijkheid zijn ontstaan bij de ouders en medewerkers van de MKD’s en verschillende gemeenteraden over de stand van zaken en de toekomst van de MKD’s in Zuid- Limburg;

 • De volledige gevolgen van de aanbestedingsprocedure onduidelijk zijn totdat de procedure en gunning eenmaal rond zijn, waardoor het voor de raad en betrokkenen moeilijk is om tijdig suggesties te doen of bij te sturen en zicht te hebben op de consequenties van haar besluiten.

  Overwegende dat:

 • De MKD’s een bijzondere vorm van multidisciplinaire zorg verlenen in de eerste vitale levensjaren van de meest kwetsbare kinderen van Zuid-Limburg die nergens anders terecht kunnen en voor wie lichtere zorg niet voldoende is om de vaak complexe problematiek voldoende te adresseren;

 • Het grondwettelijk recht op het volgen van onderwijs van deze kinderen in gevaar komt als de MKD-zorg in de oude vorm niet langer geleverd wordt, omdat zij zonder deze hulp later vaak niet kunnen deelnemen aan bijzonder of regulier basisonderwijs;

 • Er vergelijkbare gemeenten in Limburg zijn die de MKD-zorg in de oude vorm te laten voorbestaan door een andere manier van aanbesteding en financiering.

  BESLUIT:

  Het college op te dragen om op volgorde:

 • het voortbestaan van de MKD-zorg zoals die er voorafgaand aan de nieuwe aanbesteding uitzag te garanderen door opnieuw met alle betrokken partijen, incluis onafhankelijk medisch experts op het vakgebied zoals de GGD en de Jeugd Autoriteit een afvaardiging van de medewerkers en de door de betrokken partijen aangestelde regievoerder, om tafel te gaan over de voorwaarden waaronder de bestaande aanbesteding wordt uitgevoerd en tot een voor allen aanvaardbare oplossing te komen binnen de in de aanbesteding gestelde kaders, zodat de zorg die de MKD's in Zuid-Limburg in de oude vorm leverden kan blijven voortbestaan;

 • met alle bij de GR Jeugdzorg Zuid-Limburg betrokken gemeenten in gesprek te treden en tot overeenstemming te komen over de mogelijke extra financiering die de voortzetting van de MKD-zorg in oude vorm nodig heeft, en deze overeenkomst voor te leggen aan de gemeenteraden van dezelfde betrokken gemeenten;

 • de mogelijkheid te onderzoeken om de gemeenteraad in een eerder stadium bij toekomstige aanbestedingsprocedures te betrekken, bijvoorbeeld door het organiseren van een besloten domein- en/of raadsvergadering waarvoor een geheimhoudingsplicht geldt, zodra de gevolgen van de aanbesteding inzichtelijk zijn maar voordat deze onherroepelijk ingaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ria Strik

Partij voor de Dieren

Martin van Rooij (M:OED)
Jack van Gelooven (SP)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, M:OED, SP

Tegen

GL, PvdA, D66, Volt, PVM, CDA, VVD, 50Plus, SAB, Seniorenpartij

Lees onze andere moties

Motie Vaessen cs Introductie hardplastic statiegeldbekers evenementen per 1 januari 2024

Lees verder

Motie Strik cs Onderzoek Cultuurpas m.i.v. seizoen 2024-2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer