Bijdrage Vaessen Reken­ka­mer­rapport


Onderzoek naar subsidies

14 december 2022

Voorzitter,

Dank allereerst aan de Maastrichtse Rekenkamer voor dit onderzoek, de kritische noten en ook de aanbevelingen. Uit dit stuk komen dan ook heel wat verbeterpunten naar voren. Het is dan ook goed om te zien dat het college de aanbevelingen onderschrijft en uit gaat voeren.

Toch zitten wij nog met een aantal vragen en opmerkingen naar aanleiding hiervan. Want de Rekenkamer heeft toch wat kritiekpunten benoemd. Zo ontbreekt er een KYC-procedure bij subsidieverlening, waarbij je achterhaalt met wat voor soort partij je nu precies zakendoet. Volgens de Rekenkamer is het niet duidelijk of dit deel uitmaakt van het verbeterproject.

Het college geeft aan dat het van plan is beleidsregels op te stellen omtrent belangenverstrengeling, willekeur, misbruik en beïnvloeding. Valt een KYC-procedure daaronder?

Verder is de Maastrichtse Rekenkamer kritisch over het hanteren van subsidieplafonds.[1] Zo worden deze:

  • niet helder gecommuniceerd;
  • niet eenvoudig vindbaar op de website;
  • is het onduidelijk of subsidieaanvragen afgewezen worden als subsidieplafond wordt bereikt;

Ook ontbreekt er een toelichting als maximale subsidiebedragen overschreden worden. En ondertussen is er een groeiend gat tussen begrote subsidies en de daadwerkelijke uitgaven.

Subsidieplafonds zijn dus niet duidelijk. Instellen daarvan is wettelijk niet verplicht, maar zowel juridisch en financieel gezien is het het beste als er daadwerkelijk een plafond ingesteld wordt. Uit jurisprudentie[2] blijkt immers dat burgers en organisaties anders altijd aanspraak kunnen maken op subsidies, tenzij er een plafond ingesteld is.[3] Dit komt dus de rechtszekerheid ten goede.

Wij willen dan ook voorstellen steeds een subsidieplafond vast te stellen. Dit ook steeds te hanteren en daarbij de kritiek van de Maastrichtse Rekenkamer ter harte te nemen. En dan niet alleen in de algemene subsidieverordening, maar ook in andere subsidieverordeningen en subsidies die zonder wettelijke basis verleend worden. Wij horen graag hoe de portefeuillehouder hierover denkt.

Tot slot, hebben wij een vraag die verdergaat dan het onderzoek van de Rekenkamer, maar daar wel goed op aansluit. Volgens haar is het onduidelijk of er een maximumbedrag geldt bij meerjarige subsidies. Bovendien waarschuwt deze voor ondermijning en belangenverstrengeling.

Daarom vragen wij ons af of de Wet normering topinkomens inmiddels ook geldt voor gemeentelijke subsidies, zoals sinds kort het geval is bij de provincie. Wettelijk is deze norm immers ook van kracht als iemand extern ingehuurd of bezoldigd wordt door een bestuursorgaan.[4] En dan ook bij meerdere, cumulatieve geldstromen. Want ook in dat geval is de Wet normering topinkomens overschreden.

Onze vraag is dan ook of de Wet normering topinkomens al van toepassing verklaard is bij Maastrichtse subsidies?

Dank u wel


[1] Art 4:22 Awb.

[2] Zie De Bourbon-Naundorff; vgl. Thans art. 4:25 leden 1 en 2 Awb.

[3] Artt. 4:22 jo. 4:25 lid 1 Awb.

[4] Art. 1 sub f Wnt jo art. 1.3 lid 3 Wnt.

Interessant voor jou

Bijdrage Vaessen Begroting 2023

Lees verder

Bijdrage Vaessen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Palace Wyck

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer