Schrif­te­lijke vragen Vaessen over Waar­schu­wingsbord muur­ha­gedis voor derde keer gestolen


Indiendatum: 11 mei 2022

Geacht college,

Op 10 mei jl. blijken de waarschuwingsborden voor de zonnende muurhagedis bij het Frontenpark opnieuw verdwenen te zijn.[1] Dit is al de derde keer in nog geen anderhalf jaar tijd, nadat de eerste borden op 7 januari 2021 geplaatst werden. De meest recente borden hebben er precies 2 maanden gestaan, getuige uw schrijven van 10 maart jl.[2] De borden zijn echter broodnodig omdat de beschermde muurhagedis[3] platgereden wordt door fietsers en brommers die over dit voetpad rijden. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie dan ook tot de volgende vragen.

  • Het vernielen en stelen van verkeersborden zijn strafbare feiten. Toch zijn de bewuste waarschuwingsborden meermaals verdwenen. Kan het college bevestigen dat de borden voor de derde keer vernield en gestolen zijn? Zijn hiertoe meldingen binnengekomen bij de gemeente Maastricht en wat heeft het college hiermee gedaan?
  • In uw schrijven van 10 maart jl. geeft uw college aan dat de borden destijds vervangen zijn. Het college heeft een beginselplicht tot handhaving om de situatie aldaar te herstellen. Daarbij zullen de muurhagedissen door het warme weer veel op het pad te vinden zijn. Er is dus haast geboden bij het nemen van sancties. Gaat het college over tot een herstelsanctie[4]? Zo ja, wanneer en op welke manier gaat het college een herstelsanctie opleggen? Zo nee, waarom niet?
  • In navolging van voorgaande vraag: het vandalisme wordt vergemakkelijkt doordat de borden eenvoudig te verwijderen zijn, bijvoorbeeld met speciaal gereedschap. Ook bleken de palen eerder al makkelijk om om te buigen. Heeft het college inmiddels overwogen om onbuigbare palen te plaatsen en de borden vast te lassen? Is uw college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat dit soort palen in casu de beste oplossing is? Zo ja, wil het college bij het overgaan tot een herstelsanctie deze opties gebruiken om tot een solide en permanente oplossing te komen? Zo nee, waarom niet?
  • Indien voorgaande vraag bevestigend beantwoord wordt: hoeveel zou deze duurzame waarschuwingsbord kosten en wat gaat het college verder nog doen om te zorgen dat deze borden wél duurzaam ter plekke blijven?
  • Indien vraag 3 negatief beantwoord wordt: wat is het totale kostenplaatje van de tot driemaal toe gestolen waarschuwingsborden?

Daarnaast geeft uw college in uw schrijven van 10 maart jl. aan dat er sindsdien sprake is van een ‘win-win situatie’. Dit doordat het waarschuwingsbord met verf aangebracht is op het wandelpad. Ondanks dat ze niet te stelen zijn en dus een ‘win-win situatie’ zouden vormen, rijden er nu scooters óver de borden en nog steeds op de paden.[5] Hierbij worden muurhagedissen platgereden, terwijl het verboden is om de beschermde muurhagedis opzettelijk te doden of te verstoren.[6]

  • De waarschuwingsborden zijn niet alleen gestolen; over de geverfde borden wordt nu zelfs heen gereden door scooters en fietsers. Is uw college nog steeds van mening dat er sprake is van een ‘win-win situatie’, ‘accuraat handelen in volste belang van de muurhagedis’ en ‘voldoende bescherming van de muurhagedis’? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  • De muurhagedis is wettelijk beschermd, en het opzettelijk doden of verstoren hiervan is verboden. Een duurzame oplossing is nodig om te zorgen dat het wandelpad vrij blijft van fietsers en scooters, zodat dit verbod niet overtreden en de muurhagedis niet platgereden wordt. Hoe wil uw college tot een duurzame oplossing komen om het wandelpad te vrijwaren van fietsers en scooters? Wil uw college bijvoorbeeld klaphekken aan begin en einde van het wandelpad zetten, zodat rolstoelgebruikers en wandelaars het pad wél en fietsers en scooters niet kunnen betreden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet en wil het dan elders advies in winnen voor een andere duurzame oplossing?
  • Doordat het risico op het doden of verstoren van de muurhagedis door fietsers en brommerrijders voor lief wordt genomen, is er dus sprake van voorwaardelijk opzet bij het overtreden van dit verbod. Is er in casu een ontheffing verleend voor voornoemde verboden? Zo nee, is het college dan van mening dat er sprake is van voorwaardelijk opzet, en dus van een overtreding in de zin van de Wet natuurbescherming?
  • Wil het college melding doen van deze overtreding van de Wet natuurbescherming bij het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg als bevoegd gezag ter handhaving van deze wet? Zo ja, wil het college dan proberen om samen met de provincie Limburg tot een duurzame oplossing voor deze problematiek te komen? Zo nee, waarom niet?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijnen.

Hoogachtend,

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

[1] Zie bijlage onderaan.

[2] Schriftelijke vragen over terugkerend vandalisme waarschuwingsborden muurhagedis, no. 2022.04881, 10 maart 2022.

[3] Zie bijlage II Verdrag van Bern.

[4] Art. 5:2 lid 1 sub a Awb jo. Titel 5.3 Awb.

[5] Zie bijlage onderaan.

[6] Art. 3.5 leden 1 en 2 Wet natuurbescherming jo. bijlage II Verdrag van Bern.

Indiendatum: 11 mei 2022
Antwoorddatum: 14 jun. 2022

Geachte heer Vaessen,

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft inzake de waarschuwingsborden voor de muurhagedis.

Vraag 1) Het vernielen en stelen van verkeersborden zijn strafbare feiten. Toch zijn de bewuste waarschuwingsborden meermaals verdwenen. Kan het college bevestigen dat de borden voor de derde keer vernield en gestolen zijn? Zijn hiertoe meldingen binnengekomen bij de gemeente Maastricht en wat heeft het college hiermee gedaan?

Ja, het is bij het college bekend dat deze waarschuwingsborden zijn gestolen. Deze melding is doorgegeven aan de afdeling Stadsbeheer die over het beheer van verkeersborden in onze stad gaat. Het staat overigens alle burgers vrij om deze meldingen te maken via de MijnGemeente-app wanneer ze signaleren dat verkeersborden zijn ontvreemd of beschadigd.

Vraag 2) In uw schrijven van 10 maart jl. geeft uw college aan dat de borden destijds vervangen zijn. Het college heeft een beginselplicht tot handhaving om de situatie aldaar te herstellen. Daarbij zullen de muurhagedissen door het warme weer veel op het pad te vinden zijn. Er is dus haast geboden bij het nemen van sancties. Gaat het college over tot een herstelsanctie ? Zo ja, wanneer en op welke manier gaat het college een herstelsanctie opleggen? Zo nee, waarom niet?

Er zal inderdaad overgegaan worden tot een herstelsanctie, waarbij de insteek is dat herhaling van de overtreding voorkomen wordt. Dit doen we reeds door een communicatieactie, door een gezamenlijke handhavingsactie van de provincie Limburg (Groene Brigade) en de eigen dienst én door het aanbrengen van waarschuwingen op het wandelpad zelf.

Vraag 3) In navolging van voorgaande vraag: het vandalisme wordt vergemakkelijkt doordat de borden eenvoudig te verwijderen zijn, bijvoorbeeld met speciaal gereedschap. Ook bleken de palen eerder al makkelijk om om te buigen. Heeft het college inmiddels overwogen om onbuigbare palen te plaatsen en de borden vast te lassen? Is uw college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat dit soort palen in casu de beste oplossing is? Zo ja, wil het college bij het overgaan tot een herstelsanctie deze opties gebruiken om tot een solide en permanente oplossing te komen? Zo nee, waarom niet?

Wanneer men speciaal gereedschap nodig heeft voor het verwijderen van borden dan is de conclusie niet gerechtvaardigd dat de borden eenvoudig te stelen zijn. Er heeft overleg plaatsgevonden met afdeling Stadsbeheer over een wijze van aanbrengen van de waarschuwingsborden die (nog) meer hufterproof is. Het heeft de voorkeur dat we dezelfde methode volgen als op de andere plekken waar borden werden ontvreemd. Dat betekent dat we, net als aan de zijde van Boschpoort, de waarschuwingen op het wandelpad zelf gaan aanbrengen.

Vraag 4) Indien voorgaande vraag bevestigend beantwoord wordt: hoeveel zou deze duurzame waarschuwingsbord kosten en wat gaat het college verder nog doen om te zorgen dat deze borden wél duurzaam ter plekke blijven?

Zie vraag 3. Er wordt dus gekozen voor het duurzaam en hufterproof aanbrengen van de aanduiding op de wandelpaden zelf. Met het aanbrengen van een waarschuwingen op het wandelpad is een kostenpost van ca. €500,- per aanduiding gemoeid. Een regulier verkeersbord kost ca. €200,- per exemplaar.

Vraag 5) Indien vraag 3 negatief beantwoord wordt: wat is het totale kostenplaatje van de tot driemaal toe gestolen waarschuwingsborden?

Vraag 3 is positief beantwoord.

Vraag 6) De waarschuwingsborden zijn niet alleen gestolen; over de geverfde borden wordt nu zelfs heen gereden door scooters en fietsers. Is uw college nog steeds van mening dat er sprake is van een ‘win-win situatie’, ‘accuraat handelen in volste belang van de muurhagedis’ en ‘voldoende bescherming van de muurhagedis’? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn van mening dat we nog steeds handelen in het volste belang van de muurhagedis. Het college betreurt het dat een specifieke groep zich niet houdt aan de regels en richtlijnen van het gebruik van het Frontenpark. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de muurhagedis worden gediend heeft (naast het herstellen van de bebording) ook een aantal gesprekken plaatsgevonden met de provincie (Groene Brigade) en Team Handhaven van de gemeente. Daarin is afgesproken dat er voor een periode van ongeveer drie maanden extra toezicht wordt gehouden op deze locatie. Deze periode loopt momenteel en er is gezamenlijk reeds 25 keer gecontroleerd.

Na deze periode wordt geëvalueerd welk effect het extra toezicht heeft gehad. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, zullen verdere mogelijkheden worden onderzocht, zoals het minder makkelijk toegankelijk maken van het spoorpad voor scooters en fietsers. Hierbij moet vermeld worden dat dergelijke oplossingen ook een verminderde toegankelijkheid voor mindervaliden met zich meebrengen. Het zal uiteindelijk kunnen leiden tot een afweging/keuze die niet alleen maar tevredenen oplevert.

Vanzelfsprekend houden wij uw raad op de hoogte over de uitkomsten van de evaluatie en eventuele vervolgstappen.

Vraag 7) De muurhagedis is wettelijk beschermd, en het opzettelijk doden of verstoren hiervan is verboden. Een duurzame oplossing is nodig om te zorgen dat het wandelpad vrij blijft van fietsers en scooters, zodat dit verbod niet overtreden en de muurhagedis niet platgereden wordt. Hoe wil uw college tot een duurzame oplossing komen om het wandelpad te vrijwaren van fietsers en scooters? Wil uw college bijvoorbeeld klaphekken aan begin en einde van het wandelpad zetten, zodat rolstoelgebruikers en wandelaars het pad wél en fietsers en scooters niet kunnen betreden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet en wil het dan elders advies in winnen voor een andere duurzame oplossing?

Zie antwoord vraag 6.

Vraag 8) Doordat het risico op het doden of verstoren van de muurhagedis door fietsers en brommerrijders voor lief wordt genomen, is er dus sprake van voorwaardelijk opzet bij het overtreden van dit verbod. Is er in casu een ontheffing verleend voor voornoemde verboden? Zo nee, is het college dan van mening dat er sprake is van voorwaardelijk opzet, en dus van een overtreding in de zin van de Wet natuurbescherming?

Ja, het college is van mening dat hier een wet overtreden wordt. Vandaar ook dat we hierover contact hebben gezocht de provincie die bevoegd gezag is. Dat heeft geleid tot de eerdergenoemde afspraak dat er voor een periode van ongeveer drie maanden extra toezicht wordt gehouden op deze locatie.

Vraag 9) Wil het college melding doen van deze overtreding van de Wet natuurbescherming bij het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg als bevoegd gezag ter handhaving van deze wet? Zo ja, wil het college dan proberen om samen met de provincie Limburg tot een duurzame oplossing voor deze problematiek te komen? Zo nee, waarom niet?

Ja, er is over deze casus inmiddels meermaals contact geweest met de provincie. Zie antwoorden op vraag 6 en 8.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vaessen over Gebruik bestrijdingsmiddelen Xentari en lijmbanden aan banden

Lees verder

Schriftelijke vragen Vaessen cs over Energiecompensatie voor studenten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer