Schrif­te­lijke vragen Vaessen inzake Bomenkap in Maas­tricht in relatie tot Bomen­ver­or­dening


Indiendatum: 29 mrt. 2023

Geacht college,

In de gemeente Maastricht is het verboden om bomen, met een dwarsdoorsnede van de stam van 15cm op een hoogte van 1,3m boven het maaiveld, in de bebouwde kom te kappen zonder vergunning.[1] De vergunning kan gelet op natuur- en milieuwaarden, landschappelijke waarden, natuurhistorische waarden, waarden van stads- en dorpsschoon of waarden voor recreatie en leefbaarheid geweigerd worden.[2] Bovendien kan bij de kapvergunning een herplantplicht opgelegd worden.[3] Het gevolg van deze regelgeving in de praktijk leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

1) In Maastricht staan ruim 45.000 bomen.[4] Vergeleken met andere gemeenten is dat weinig want dit zijn 31 bomen per 100 inwoners, terwijl het landelijke gemiddelde op 52 bomen per 100 inwoners ligt.[5] Daarom stelt uw college een streng kapbeleid te voeren, gericht op het behoud van bomen. Hoeveel bomen zijn door uw college een bijzondere waarde toegedicht, waardoor een kapvergunning geweigerd kan worden?[6]

2) Uw college stelt in het coalitieakkoord het bomenbestand te willen uitbreiden,[7] naast het streng gevoerde kapbeleid. Kan uw college aangeven hoeveel kapvergunningen er in de jaren 2020, 2021 en 2022 zijn aangevraagd? Is daarbij door belanghebbenden bezwaar aangetekend tegen het verlenen van de kapvergunning, en zijn er bezwaren gegrond verklaard? Zo ja, op basis waarvan en in hoeveel gevallen? Zo nee, waarom niet?

3) Zijn er kapvergunningen geweigerd op basis van een bijzondere waarde in de zin van de Bomenverordening? Zo ja, in welke gevallen en waarom? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de Bomenverordening en het coalitieakkoord?

4) Indien een boom gekapt wordt met kapvergunning kan uw college een herplantplicht opleggen.[8] Hoe vaak is door uw college een herplantplicht opgelegd bij het verlenen van een kapvergunning? Ziet uw college erop toe dat ook daadwerkelijk voldaan wordt aan de herplantplicht, en dat de nieuw geplante boom in stand gehouden wordt? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dat zich tot de beginselplicht tot handhaving, de vergunningsvoorwaarde, de Bomenverordening en het coalitieakkoord?

5) Welke maat dient de vervangende boom te hebben indien een herplantplicht opgelegd wordt, en hoe wordt bepaald waar de herplantplicht gerealiseerd moet worden? Dient de vervangende boom bij de aanvrager geplant te worden? Zo nee, geschiedt dit op een andere locatie buiten de stedelijke ruimte en vindt uw college dit wenselijk gelet op het tegengaan van hittestress?

6) Uw college kan ook een herplantplicht opleggen indien een boom zonder kapvergunning gekapt is.[9] De bevoegdheid tot het opleggen van een herplantplicht in een dusdanig geval is gemandateerd aan het organisatiedeel Veiligheid en Leefbaarheid.[10] Weet uw college hoeveel bomen er zonder kapvergunning gekapt zijn? Zo ja, weet uw college of in de bekende gevallen daarbij een herplantplicht opgelegd[11] is en hoe vaak dit gebeurd is? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de beginselplicht tot handhaving en het coalitieakkoord?

7) Wordt de raad periodiek geïnformeerd door het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid omtrent het al dan niet opleggen van een herplantplicht zonder kapvergunning? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de actieve informatieplicht van uw college?

8) Een boom met een kroondoorsnede van 12 meter heeft grote waarde voor de biodiversiteit, kooldioxide- en wateropname. De kap van een dusdanige boom zou dan ook gecompenseerd moeten worden met de herplant van 2000 bomen, zo blijkt uit onderzoek.[12] Uit navraag blijkt uw college een herplantplicht van 1-op-1 te hanteren in de gemeente Maastricht. Vindt uw college, gelet op genoemd onderzoek, dat het te herplanten aantal bomen verhoogd moet worden in de Bomenverordening? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot het oogmerk van de Bomenverordening en het coalitieakkoord?

9) In de gemeente Maastricht is het verboden om bomen, met een dwarsdoorsnede van de stam van 15cm op een hoogte van 1,3m boven het maaiveld, in de bebouwde kom te kappen zonder vergunning.[13] Kan uw college aangeven waar de maatstaf van 15cm dwarsdoorsnede op gebaseerd is, en waarom hier geen rekening gehouden wordt met de boomsoort?

10) De Wet natuurbescherming kent geen afbakening gebaseerd op de dwarsdoorsnede van de stam;[14] de grenzen worden bepaald door de gemeenteraad.[15] Gelet op voornoemd onderzoek, vindt uw college dat de maatstaf van 15cm dwarsdoorsnede herijkt moet worden op een lagere stamdiameter? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot het oogmerk van de Bomenverordening en het coalitieakkoord?

11) In 2020 is er een stimuleringsprogramma in het leven geroepen door de gemeente Maastricht. Burgers konden tegen sterk gereduceerde tarieven hun particuliere groenvoorzieningen aanpassen, waaronder ook het planten van bepaalde soorten bomen. Kan uw college aangeven hoe groot de animo voor deze maatregel was? Hoe heeft deze maatregel bijgedragen aan het bomenbestand binnen de bebouwde kom?

12) Binnen de bebouwde kom is het verboden om bomen te kappen zonder vergunning. Bomenstructuren dragen immers bij aan de herkenbaarheid van een buurt, zijn goed voor de biodiversiteit en gaan hittestress tegen. Een bomenstructuurplan kan daarbij helpen om het gemeentelijke bomenbestand te bevorderen en in stand te houden. Dit komt ook het behoud en de versterking van de groene kwaliteit van de openbare ruimte ten goede. Hoe wordt, afgezien van de Bomenverordening, in de gemeente Maastricht geborgd dat het gemeentelijk bomenbestand gunstig in stand blijft? Is er een bomenstructuurplan in de gemeente Maastricht? Zo ja, in hoeverre wordt hier rekening mee gehouden bij nieuwbouwprojecten? Zo nee, waarom niet, is uw college van mening dat dit rechtdoet aan het coalitieakkoord en wil uw college dit in samenspraak met relevante partijen opstellen?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend,

Jules Vaessen

Partij voor de Dieren

[1] Artt. 2 lid 1 jo. 1 lid 1 sub a, b en c Bomenverordening gemeente Maastricht.

[2] Art. 5 lid 1 Bomenverordening gemeente Maastricht.

[3] Art. 9 leden 1 en 2 Bomenverordening gemeente Maastricht.

[4] https://www.gemeentemaastricht....

[5] https://www.gemeentemaastricht....

[6] Art. 5 lid 1 Bomenverordening gemeente Maastricht.

[7] Coalitieakkoord 2022-2026 Maastricht, p. 18.

[8] Art. 9 leden 1 en 2 Bomenverordening gemeente Maastricht.

[9] Art. 10 leden 1 en 2 Bomenverordening gemeente Maastricht.

[10] Gemeenteblad 2021, nr. 175924, 9 juni 2021.

[11] Art. 5 lid 1 Bomenverordening gemeente Maastricht.

[12] §2.2 Bomenstructuurplan gemeente Geertruidenberg.

[13] Artt. 2 lid 1 jo. 1 lid 1 sub a, b en c Bomenverordening gemeente Maastricht.

[14] §4.1 Wet natuurbescherming.

[15] Art. 4.1 sub a Wnb.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Strik cs Regelingen voor inwoners met een smallere portemonnee in relatie tot cultuurbezoek

Lees verder

Schriftelijke vragen Strik cs Waarborging van het demonstratierecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer