Inbreng Vaessen Gemeen­schap­pe­lijke regeling Regionale uitvoe­rings­dienst


24 mei 2022

Voorzitter,

Onlangs werd de stadsronde over de mogelijke milieuzone gehouden. Een milieuzone is door de wetgever primair ingericht om roet en fijnstof terug te brengen. Wij vragen ons af of hier voldoende zicht op is.

Want blijkens de infoavond staan er wel veel kleinere meetstations voor stikstofdioxide in Maastricht, maar niet de grotere die roet en fijnstof meten. We lezen in de begroting wel iets over fijnstoflasers en ‘fijnstof samplers’ in 2025, maar vragen ons af of dit volwaardige meetstations zijn. Kan de wethouder dit nader toelichten? En zou dit rondom de feiten omtrent de milieuzone naar voren gehaald kunnen worden?

Daarnaast brengt de Omgevingswet mee dat gemeenten bevoegd gezag worden voor de bodemkwaliteit en -sanering. Het uit faseren van de Wet bodembescherming leidt tot een andere wijze van bodemwerkzaamheden. Brengt dit veranderingen teweeg voor Maastricht?

Tot slot, kunnen wij ons niet onttrekken van de indruk dat de RUD worstelt met het invoeren van de omgevingswet. Deelt de wethouder ons vermoeden? Zo ja, is hier extra aandacht voor nodig?

Interessant voor jou

Inbreng Schweren Sporthal De Heeg

Lees verder

Inbreng Vaessen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer