Bijdrage Vaessen Grond- en vast­goed­beleid


27 september 2022

Voorzitter,

Wij staan in principe positief tegenover een actiever houding van de gemeente qua vastgoedbeleid. Zeker als er situaties zoals het Trega-terrein in Limmel mee voorkomen worden. Er is immers een nijpend tekort aan betaalbare woningen in Maastricht.

Daarnaast worstelden ook wij met het verantwoording afleggen via de jaarrekening. Dit staat immers haaks op de actieve en passieve informatieplicht zoals omschreven in de Gemeentewet. Ja, het is een exclusieve bevoegdheid van het college om privaatrechtelijke rechtshandelingen aan te gaan.

Maar in de Gemeentewet staat ook dat het college bij privaatrechtelijke rechtshandelingen inlichtingen gegeven moeten worden,[1] als de raad daarom verzoekt. Als het college ons bij de eerstvolgende gelegenheid informeert, wordt dat met het amendement van de heer Jongen onzes inziens voldoende ondervangen. Vandaar dat wij mee-indienen.

Dank u wel.

[1] Artt. 169 lid 4 jo. 160 lid 1 sub e Gemeentewet.

Interessant voor jou

Verzoek Vaessen Afvoeren agendapunt Schuilgelegenheid Belvédèreberg

Lees verder

Inbreng Schweren Vaststellen gemeentelijke en regionale water- en klimaatprogramma's

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer